Μινωικές Γραμμές: Την 1/11 η ΓΣ για την διακοπή ή μη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑ

Μινωικές Γραμμές: Την 1/11 η ΓΣ για την διακοπή ή μη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑ
Στη Γενική Συνέλευση των Μινωικών Γραμμών το αν θα παραμείνει ή όχι στο ταμπλό του ΧΑ
Με βάση την από 08 Οκτωβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 01η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα  15.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πιο κάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για την διακοπή ή μη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε περίπτωση απόφασης διακοπής, της υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS