Αποχωρούν από το Χ.Α. οι Μινωικές Γραμμές

Αποχωρούν από το Χ.Α. οι Μινωικές Γραμμές
Μινωικές Γραμμές: Η ΓΣ αποφάσισε την  διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 1ης Νοεμβρίου 2018, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.998.412 μετοχές, 96,278% επί συνόλου 106.980.050 κοινών  ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την διακοπή ή μη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε περίπτωση απόφασης διακοπής, της υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την  διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS