Πλαστικά Κρήτης: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για το 2017

Πλαστικά Κρήτης: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για το 2017
Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη εκδόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης για τη χρήση 2017
Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη εκδόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης για τη χρήση 2017.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή (7/11/2018) ανακοίνωση, η εταιρία «Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.» σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 2017 (φορολογικό έτος 2017) που διενεργήθηκε από τους Νόµιµους Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε το αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS