Λαζαρίδης (ΧΑ): Τρεις στρατηγικοί στόχοι του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ορίζοντα 5ετίας

Λαζαρίδης (ΧΑ): Τρεις στρατηγικοί στόχοι του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ορίζοντα 5ετίας
O ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να καταστήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά πραγματικά συμπληρωματική για τη χρηματοδότηση εκδοτών που είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν και να τηρήσουν τους κανονισμούς των δημοσίων αγορών
Με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να αγγίζει περισσότερο από το 60%, τόσο στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς όσο και τον καθημερινό όγκο των συναλλαγών, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην υποστήριξη των εκδοτών ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά πιθανές επιτυχημένες επενδύσεις με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ρίσκου-απόδοσης, τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Δελτίο Focus της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (The World Federation of Exchanges).

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών πρόσφατα φιλοξένησε την 56η Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της WFE στην Αθήνα.
Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημασία του ετήσιου αυτού φόρουμ για το κλάδο των παγκόσμιων υποδομών της αγοράς;

Το γεγονός ότι στην πρόσφατη Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της WFE στην Αθήνα, εκπροσωπήθηκαν για πρώτη φορά σχεδόν 100 Χρηματιστήρια και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, είναι μεγίστης σημασίας για τον κλάδο αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών που φιλοξένησε την εκδήλωση.
Ανεξάρτητα από τη μετοχική μας διάρθρωση και την έμφασή μας στην τοπική αγορά, όλοι μας μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και αντιμετωπίζουμε παρόμοιες ευκαιρίες και απειλές.
Η συνεισφορά των Χρηματιστηρίων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αγοράς και της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, της επένδυσης στην τεχνολογία και τον αυτοματισμό για την επίτευξη αυξημένης διαφάνειας, καλύτερης επιτήρησης και βελτιωμένης ακεραιότητας της αγοράς, καθώς και της υιοθέτησης καλύτερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, δεν αναγνωρίζεται πάντα εύκολα από το κοινό ή από το ευρύτερο οικοσύστημα.
Επομένως, η φιλοξενία της καρδιάς και της φωνής του κλάδου των Χρηματιστηρίων στην Ελλάδα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πιο ξεκάθαρη μετάδοση αυτού του μηνύματος.
Με ένα τραπεζικό σύστημα που συνεχίζει την απομόχλευση και τις ΜμΕ να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά  της ελληνικής οικονομίας με βαρύνουσα σημασία στην απασχόληση και την προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να καταστήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά πραγματικά συμπληρωματική για τη χρηματοδότηση εκδοτών που είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν και να τηρήσουν τους κανονισμούς των δημοσίων αγορών.
Με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να αγγίζει περισσότερο από το 60%, τόσο στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς όσο και τον καθημερινό όγκο των συναλλαγών, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην υποστήριξη των εκδοτών ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά πιθανές επιτυχημένες επενδύσεις με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ρίσκου-απόδοσης.
Είναι επίσης σημαντικό να επικοινωνηθεί στο τοπικό οικοσύστημα και την κυβέρνηση η ανάγκη για παροχή κινήτρων για «υπομονετικά» επιχειρηματικά κεφάλαια (patient risk capital), καθώς η εγχώρια ροή θα πρέπει να προηγηθεί της διεθνούς.
«Θεωρούμε ότι τα Χρηματιστήρια, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα κεντρικά αποθετήρια αξιών, μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου που θα επιτρέπει τις διασυνοριακές επενδύσεις προς το κοινό συμφέρον των κεντρικών πλατφορμών και των χρηστών τους».

Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τους στρατηγικούς στόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την επόμενη πενταετία;

Οι στρατηγικοί στόχοι του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γύρω από τους εξής τρεις άξονες:

•            Έξυπνη και αποτελεσματική προσαρμογή στις κανονιστικές αλλαγές,
•            Επιχειρηματική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, με έμφαση στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την αγορά,
•            Συνεργασία για την αναβάθμιση και αξιοποίηση υπαρχόντων συστημάτων και τεχνογνωσίας σε διαφορετικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες.

 
Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, αποτελεί η προσπάθεια των Χρηματιστηρίων να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων αγορών.

Το θέμα της φετινής Ετήσιας Συνόδου και Γενικής Συνέλευσης ήταν η ανανέωση, σε μια εποχή που η Ελλάδα εξέρχεται από την οικονομική κρίση προς μια περίοδο ελπίδας και ανανέωσης. Ποιος είναι ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασία αυτή;

Η προώθηση της καλής διακυβέρνησης στις επιχειρηματικές πρακτικές μέσω αυξημένων απαιτήσεων δημοσιοποίησης από τις εισηγμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της δημοσιοποίησης των δεδομένων της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social & Governance (ESG)), καθώς και η κινητοποίηση ροών ξένων και εγχώριων χαρτοφυλακίων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αποτελούν τους βασικούς ρόλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασίας ανανέωσης της Ελλάδας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS