Εθνική Πανγαία: Υπεύθυνη Εσωτερικοιύ Ελέγχου η Νικολέττα Ζώη

Εθνική Πανγαία: Υπεύθυνη Εσωτερικοιύ Ελέγχου η Νικολέττα Ζώη
Η κα Νικολέττα Ζώη θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της από 01.01.2019
Η κα Νικολέττα Ζώη ορίστηκε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταρείας, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου,  και θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου του 2019.
Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία "Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμούς, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι με την από 30.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου η κα Νικολέττα Ζώη.
Η κα Νικολέττα Ζώη θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της από 01.01.2019 με τη λύση της από 03.10.2014 Σύμβασης Εξωτερικής Ανάθεσης Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου που η Εταιρεία διατηρεί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS