ΕΥΑΘ: Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γ.Σ. της 21/2

ΕΥΑΘ: Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γ.Σ. της 21/2
Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΥΑΘ, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2019
Σε επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΥΑΘ, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2019, προχώρησε η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (18/2/2019) ανακοίνωση, η ΕΥΑΘ ΑΕ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 049/2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προβαίνει στις παρακάτω διαδικασίες για την εκλογή μελών Δ.Σ και Επιτροπής Ελέγχου κατά την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21/02/2019:
Σχετικά με το 1ο θέμα (Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών), αποφασίστηκε η παρακάτω διαδικασία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, υποβάλλουν προφορικά κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την πρότασή τους μετά του βιογραφικού του υποψήφιου μέλους και την ιδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους όσα αναφέρονται στο καταστατικό και στη σχετική νομοθεσία σχετικά με τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστες αρμοδιότητες. Ειδικά στην περίπτωση πρότασης ανεξάρτητων Μελών θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει.
Τα σχετικά έγγραφα θα εξετάσει η Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος ψηφίζει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει, εκλέγονται δε, οι πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.
Ειδικότερα, σχετικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με βάση το καταστατικό της εταιρείας, το ν. 3016/2002 και το ν. 4548/2018 ισχύει: Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα.
Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου:
α. ∆ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.
β. Είναι πρόεδρος του ∆.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του διοικητικού συµβουλίου σε συνδεδεµένη µε την Εταιρεία επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις.
γ. Έχει συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή µετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
δ. Έχει διοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο αρ. 79 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
Σχετικά με το 2ο θέμα (Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει) αποφασίστηκε η παρακάτω διαδικασία για την εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου:
Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, υποβάλλουν προφορικά κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την πρότασή τους μετά του βιογραφικού του υποψήφιου μέλους και την ιδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους όσα αναφέρονται στο καταστατικό και στη σχετική νομοθεσία σχετικά με τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστες αρμοδιότητες καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Ειδικά στην περίπτωση πρότασης ανεξάρτητων Μελών οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Τα σχετικά έγγραφα θα εξετάσει η Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Τσιμισκή 98, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, e-mail: investors@eyath.gr

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS