Νηρεύς: Έως τις 20 Ιουνίου 2019 η ολοκλήρωση της συμφωνίας με Andromeda Seafood

Νηρεύς: Έως τις 20 Ιουνίου 2019 η ολοκλήρωση της συμφωνίας με Andromeda Seafood
Έως τις 20 Ιουνίου 2019 αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταρχήν συμφωνία για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως ανακοίνωσε η Νηρεύς
Έως τις 20 Ιουνίου 2019 αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταρχήν συμφωνία για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρει σε σημερινή (19/3/2019) ανακοίνωσή της η Νηρεύς.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 18η Μαρτίου 2019 από τους µετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αντίστοιχες επιστολές µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Σε απάντηση του από 14/3/2019 σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα ενηµερώνει την εταιρεία σχετικά µε τα κάτωθι θέµατα, προκειµένου η τελευταία να προβεί σε ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 µέσα.
Συγκεκριµένα:
α) η πραγµατοποίηση της απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδροµέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, µετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited (εφεξής η «Αγοράστρια»), τελεί υπό δύο προϋποθέσεις:
1) της κατάρτισης οριστικής συµφωνίας εκποίησης µε έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση
(α) ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ιχθύων, µαζί µε τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναµικότητας και
(β) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατοµµύρια τεµάχια γόνου και για τη µεταφορά στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράµµατα έρευνας και αναπαραγωγής, και
2) της έγκρισης καταλληλότητας του υποψηφίου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Οι υποψήφιοι αγοραστές δύνανται να επιλέξουν εκείνοι τον συνδυασµό ιχθυοτροφείων, συσκευαστηρίων και εκκολαπτηρίων που θα αγοράσουν, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα παραπάνω όρια παραγωγικής δυναµικότητας σε τόνους ιχθύων και σε τεµάχια γόνου.
Η δυναµικότητα των µονάδων που πρόκειται να εκποιηθούν, σε σχέση µε το σύνολο της παραγωγικής δυναµικότητας κάθε επιµέρους εταιρείας, ακριβώς επειδή είναι διαθέσιµοι προς εκποίηση περισσότεροι συνδυασµοί περιουσιακών στοιχείων (εναλλακτικά), θα προκύψει µετά την κατάρτιση της οριστικής συµφωνίας για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων µε τον υποψήφιο αγοραστή και δεν µπορεί σήµερα να υπολογιστεί.
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι υποχρεωτική για να έχει ισχύ η µε αριθµό και ηµεροµηνία Μ.9110/15.2.2019 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού, το βάρος υλοποίησης των οποίων φέρει η Αγοράστρια, η οποία έχει αναθέσει σε Οικονοµικό της Σύµβουλο την οργάνωση και τον έλεγχο της διαδικασίας ενηµέρωσης και υποβολής προσφορών από τους υποψήφιους αγοραστές.
β) Μετά από επικοινωνία µε την Αγοράστρια, ενηµερωθήκαµε ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων και τη σύναψη συµφωνίας µε υποψήφιο(ους) αγοραστή(ές) έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται και εκτιµάται ότι η καταρχήν συµφωνία για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει συναφθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού µέχρι την 20/6/2019, που είναι η συµφωνηθείσα απώτατη ηµεροµηνία απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδροµέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, µετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited, µε δυνατότητα των µερών να συµφωνήσουν παράταση της προθεσµίας αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δηµοσιεύσεις για την προσήκουσα ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS