Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση 21,4% για τα καθαρά κέρδη 2018, στα 44,9 εκατ. ευρώ

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση 21,4% για τα καθαρά κέρδη 2018, στα 44,9 εκατ. ευρώ
συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1032 MW
Αύξηση 21,4% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Τέρνα Ενεργειακή το 2018, στα 44,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1032 MW.
Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη.
Τα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα 2018 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2018 ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, έναντι 276,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 5,6%.
Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 216,3 εκατ. ευρώ έναντι  173 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 25%.
Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ, στο προηγούμενο έτος.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ,  στην  προηγούμενη χρονιά.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ, έναντι 147,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένη κατά 13,8%.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ, το 2017, αυξημένα κατά 9,8%.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 9,5 %. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 44,9  εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 21,4 %,  κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.
Η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε στα 603 εκατ. ευρώ έναντι 576,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2018, αυξημένη κατά περίπου 26 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών.
Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 280 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.312 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.
Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.    

Αντικατάσταση εταιρικού γραμματέα και ανασύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών           

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 21η Μαρτίου 2019 έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σπύρου από τη θέση του Εταιρικού Γραμματέα και εξέλεξε την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Νομική Σύμβουλο της Εταιρείας, ως αντικαταστάτριά του.
Eπίσης, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανασύσταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, μετά και την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Μέργου και Γεωργίου Κούβαρη σε αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και Νικόλαου Καλαμαρά.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Μέργο, Γεώργιο Κούβαρη και Μιχαήλ Γουρζή.                                       

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS