Τιτάν: Στο 5,99% των δικαιωμάτων ψήφου οι ίδιες κοινές μετοχές

Τιτάν: Στο 5,99% των δικαιωμάτων ψήφου οι ίδιες κοινές μετοχές
Σε ποσοστό 5,99% των δικαιωμάτων ψήφου της, ανέρχονται οι ίδιες κοινές μετοχές της Τιτάν μετά την πώληση 399 μετοχών
Σε ποσοστό 5,99% των δικαιωμάτων ψήφου της, ανέρχονται οι ίδιες κοινές μετοχές της Τιτάν μετά την πώληση 399 μετοχών σε 1 δικαιούχο/στέλεχος που άσκησε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (22/3/2019) ανακοίνωση, η A.E. Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014, 19.6.2015,22.3.2017 και 23.5.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στις 22.3.2019 στην πώληση 399 κοινών ιδίων μετοχών της σε 1 δικαιούχο/ στέλεχος που άσκησε τα σχετικά δικαιώματά του, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό τίμημα 3.990 ευρώ.
Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0005% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Μετά την παραπάνω πώληση, οι ίδιες κοινές μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 4.612.393 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS