Πλαστικά Κρήτης: Στις 2/8 η αποκοπή μερίσματος χρήσης 2018

Πλαστικά Κρήτης: Στις 2/8 η αποκοπή μερίσματος χρήσης 2018
Στις 5/7 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
Για τις 2 Αυγούστου 2019 ορίστηκε η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2018 από την Πλαστικά Κρήτης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονοµικό Ηµερολόγιο του έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής:

Πέµπτη 25/04/2019:

Ανακοίνωση και ∆ηµοσίευση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Παρασκευή 05/07/2019:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή µερίσµατος για τη χρήση 2018.

Παρασκευή 02/08/2019:

Αποκοπή δικαιώµατος Μερίσµατος χρήσης 2018.

∆ευτέρα 05/08/2019:

Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος χρήσης 2018 (record date).

Παρασκευή 09/08/2019:

Έναρξη καταβολής Μερίσµατος χρήσης 2018.

Η διανοµή Μερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενηµερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό µε νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS