Τέρνα Ενεργειακή: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 5 Ιουνίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 5 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τέρνα Ενεργειακή
Στις 5 Ιουνίου 2019, αντί της 6ης Ιουνίου που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τέρνα Ενεργειακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/5/2019) η εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια των από 19/03/2019 και 10/5/2019 ανακοινώσεων, η εταιρεία ενημερώνει ότι ως ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 14 Μαΐου 2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.
3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2018.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS