Επιχειρήσεις

Τιτάν: Στις 7/6 η τακτική γενική συνέλευση

tags :
Τιτάν: Στις 7/6 η τακτική γενική συνέλευση
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Στις 7 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος, ενώ θα γίνει και ενημέρωση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η "TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A."
Ειδικότερα, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής η Εταιρία), κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22α, 111 43 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών εταιρικής χρήσης 2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Ενημέρωση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η "TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A." προς τους Μετόχους της " Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ" για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της "Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ" με αντάλλαγμα μετοχές της "ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A."
 
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης