Τιτάν: Πώληση του 0,014% σε 14 στελέχη του Ομίλου - Στο 5,97% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Τιτάν: Πώληση του 0,014% σε 14 στελέχη του Ομίλου - Στο 5,97% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Οι ίδιες κοινές μετοχές ανέρχονται σε  4.599.996 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,97%  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Στην πώληση του 0,014% του μετοχικού κεφαλαίου σε 14 στελέχη του Ομίλου προχώρησε η Τιτάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Ειδικότερα, η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, που θεσπίστηκε με την από 20.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 20.6.2014, 19.6.2015,22.3.2017, 23.5.2018 και 20.3.2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στις 17.5.2019 στην πώληση 12.186 κοινών ιδίων μετοχών της σε 14 δικαιούχους που άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό τίμημα 121.860 ευρώ.
Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,014% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Μετά την παραπάνω πώληση, οι ίδιες κοινές μετοχές της  Εταιρίας ανέρχονται σε  4.599.996 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,97%  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS