Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τιτάν: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 19/6 η καταβολή

tags :
Τιτάν: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 19/6 η καταβολή
Στις 11 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου
Στις 11 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η A.E. Τσιμέντων Τιτάν ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).
Το ανωτέρω ποσό μερίσματος θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα ανέλθει σε μικτό ποσό 0,159079 ευρώ ανά μετοχή.
Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% και συνεπώς, το τελικό ποσό που θα λάβουν οι Μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,143171 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).
Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στo Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και συνεπώς από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό και θα διενεργηθεί από τις πληρώτριες τράπεζες «ΑLPHA BANK Α.Ε.» και «ALPHA BANK CYPRUS LIMITED», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ., ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του.
Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – «ΑLPHA BANK Α.Ε.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – «ΑLPHA BANK Α.Ε.» και «ALPHA BANK CYPRUS LIMITED» για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους με τους τρόπους 1 και 2. Επίσης, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η χρηματική διανομή θα πραγματοποιηθεί με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό, οι μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν στο Σ.Α.Τ. μέσω των χειριστών τους να μη γίνει χρήση οποιουδήποτε δηλωμένου IBAN τραπεζικού λογαριασμού τους και να δώσουν οδηγίες προς τις πληρώτριες Τράπεζες για χρήση άλλου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων των ανωτέρω πληρωτριών τραπεζών είναι αναγκαία η προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) του μετόχου.
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.
Από την 1.1.2020 η πληρωμή μερίσματος θα καταβάλλεται μόνο από το Δίκτυο καταστημάτων της «ΑLPHA BANK Α.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας (τηλ. 210 2591257 υπεύθυνη κ. N. Kάλεση).

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 7.6.2019, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 56.480.539 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 73,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 4.830.159 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας.
Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Παρέστησαν επίσης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.540.048 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με 56.253.193 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,56% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 227.346 ψήφους.
ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2018 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2018 με 56.480.539 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως ακολούθως:


Εγκρίθηκε επίσης, η διάθεση καθαρών κερδών ποσού €2.750.000, που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΙFRS) είχε ληφθεί υπόψιν για τη διαμόρφωση των καθαρών κερδών της χρήσης 2018, για καταβολή σε στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2018.
Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 με ψήφους 56.062.170 ήτοι με πλειοψηφία 99,26% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και την προέγκριση των αποζημιώσεων χρήσης 2019, με 56.456.713 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.826 ψήφους.
ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2020, με 47.459.422 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 84,03% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τους:
1. Ηρώ Αθανασίου
2. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου
3. Ευθύμιο Βιδάλη
4. Βασίλειο Ζαρκαλή
5. Νέλλο Κανελλόπουλο
6. Τάκη – Παναγιώτη Κανελλόπουλο
7. Μιχαήλ Κολακίδη
8. Δώρο Κωνσταντίνου
9. Αλέξανδρο Μακρίδη
10. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα
11. Ιωάννα Παπαδοπούλου
12. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου
13. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο
14. Πλούταρχο Σακελλάρη και
15. Πέτρο Σαμπατακάκη Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:
1. Ηρώ Αθανασίου
2. Δώρο Κωνσταντίνου
3. Αλέξανδρο Μακρίδη
4. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα
5. Ιωάννα Παπαδοπούλου
6. Πλούταρχο Σακελλάρη και
7. Πέτρο Σαμπατακάκη
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δώρο Κωνσταντίνου, Πλούταρχο Σακελλάρη και Ιωάννα Παπαδοπούλου, και όρισε ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Αλέξανδρο Μακρίδη και Πέτρο Σαμπατακάκη, με 56.462.236 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή για πέμπτο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019 με 56.448.666 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 55.494.225 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,25% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει με 56.138.551 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,39% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του κ.ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με 56.462.958 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

www.bankingnews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php:74) in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 755