Εθνική Πανγαία: Στις 20 Ιουνίου 2019 η αποκοπή υπόλοιπου μερίσματος 0,196 ευρώ - Από 25/6 η καταβολή

Εθνική Πανγαία: Στις 20 Ιουνίου 2019 η αποκοπή υπόλοιπου μερίσματος 0,196 ευρώ - Από 25/6 η καταβολή
Τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,286 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνική Πανγαία
Τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,286 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, αποφάσισε η σημερινή (18/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνική Πανγαία.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό).
Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (Record Date).
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 μέσω της:
1. Πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (η «ΕΤΕ»), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και /ή την αλλοδαπή ως εξής:
1.1 Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς ΕΤΕ ή λογαριασμούς άλλων Τραπεζών.
1.2 Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ΕΤΕ, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει χειριστή την ΕΤΕ (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ΕΤΕ, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.
1.3 Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους.
Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).
1.4 Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότησή τους προς αυτόν, προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του μερίσματος με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύουν.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 18η Ιουνίου 2019 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 245.449.794 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 96,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 245.449.794) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.05.2019 πρόσκληση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Θέμα 1° Την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου 5 ως ακολούθως: «5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά την αφαίρεση κάθε ποσού η παρακράτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και τη διανομή στους μετόχους του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω. Το ύψος της κατά τα ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.» καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 2ο Την έγκριση των Ετήσιων (ενοποιημένων και εταιρικών) Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τη διανομή κερδών ως εξής:
α) καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2018 ύψους €73.071.434,36 ή €0,286 ανά μετοχή (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09 (ύψους €22.994.508,06), σε συνέχεια της από 18 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό),
β) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2018 συνολικού ποσού €1.235.000,00. Σε συμμόρφωση με το Ν. 4909/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσού €660,000) προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σε μετρητά.
γ) παροχή αμοιβής στο προσωπικό συνολικού ποσού €539.000,00 και παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Θηρεσία Μεσσάρη, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και Εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου από κοινού να αποφασίσουν για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου.
Η απόφαση διανομής κερδών, καθ’ ό μέρος αφορά στην παροχή αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη στην συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2018 θα παράξει τα αποτελέσματά της μετά τη συντέλεση της δημοσιότητας της τροποποίησης του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3° Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
Θέμα 4° Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:113, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος οι κκ. μέτοχοι Αριστοτέλης Καρυτινός και Θηρεσία Μεσσάρη (με 1.111 μετοχές συνολικά) λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Θέμα 5° Τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών:
Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:
- Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων/Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield)
- Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle )
- Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS)
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν, το 2019, ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2018.
Για τα ακίνητα στην Ιταλία, που συμπεριλαμβάνονται, στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και νέες επενδύσεις:
- Την εταιρεία CBRE Valuation S.p.A
Για ακίνητα στην Ιταλία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:
- Την εταιρεία CBRE Valuation S.p.A ή την εταιρεία, Key to Real S.r.l. con socio unico.
Επιπροσθέτως για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία στην Ιταλία, σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω, την εταιρεία “Jones Lang LaSalle Spa.
Για ακίνητα στη Βουλγαρία που συμπεριλαμβάνονται στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο οι η εταιρεία:
- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate).
Για ακίνητα στη Βουλγαρία που αφορούν σε νέες επενδύσεις:
- Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ή
- Advance Address Valuations Ltd ή
- FORTON AD.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προσδιορίσει το ακριβές πόσο της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, καθώς και να ορίσει αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού.
Θέμα 6° Την έγκριση καταβολής αμοιβών Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2019 και για την περίοδο από 01.01.2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 κατά το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 7° Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, καθώς και για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 22 του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π.
Θέμα 9° Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία ενός έτους, η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019,
- Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου
- Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη
- Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου να αναλάβει ο κος Σπυρίδων Μακριδάκης
Θέμα 10° Την εκλογή των κάτωθι προσώπων ως Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία τρία έτη, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης:
- Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Επιχειρηματία, κατοίκου Κύπρου (οδός Γεωργίου Δροσίνη 3 και Γεράσιμου Μαρκορά 5, 3085 Λεμεσός), με Α.Φ.Μ. 131328411, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με αριθμό διαβατηρίου Κ00018625, Κύπριου Υπήκοου,
- Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη, Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατοίκου Αθηνών (οδός Αιόλου, αριθμός 82-84), με Α.Φ.Μ. 016327771, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΕ620394, Τ.Α Αγίου Στεφάνου, Έλληνα Υπήκοου,
- Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου, νυν Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κατοίκου Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 017314576, ΔΟΥ Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοου
- Θηρεσίας Μεσσάρη του Γεράσιμου, Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών και Εργασιών της Εταιρείας, κατοίκου Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6) με Α.Φ.Μ. 072059404, ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ 003175, Τ. Α. Καλλιθέας, Ελληνίδας Υπήκοου,
- Αθανάσιου Καραγιάννη του Δημητρίου, Συμβούλου Επενδύσεων, κατοίκου Αθηνών (οδός Αϊδινίου αρ.35, Νέα Σμύρνη), με Α.Φ.Μ. 048301608, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης και Α.Δ.Τ. ΑΙ 427359, Υ.Α Ρόδου Δωδεκανήσου, Έλληνα Υπήκοου,
- Νικόλαου Ιατρού του Μιχαήλ, Οικονομολόγου, κατοίκου Κεφαλαρίου Κηφισιάς (οδός Γούναρη αρ.3Α), με Α.Φ.Μ. 033704738, ΔΟΥ Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969, Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνα Υπήκοου,
- Γεώργιου Κουντούρη του Ευάγγελου, μέλους διοικητικού συμβουλίου Quintain Ltd, κατοίκου Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 57 Cadogan Square, London, SW1X 0HY, με Α.Φ.Μ. 136946379, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και με αριθμό διαβατηρίου AN4066892, Έλληνα Υπήκοου,
- Σπυρίδωνα Μακριδάκη του Γεωργίου, Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης INSEAD, κατοίκου Κύπρου (Λ.Δανάης, αριθμός 2, Πάφος), με Α.Φ.Μ. 078703344, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και Α.Δ.Τ. ΑΕ 056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνα Υπήκοου, Ανεξάρτητου Μέλους,
- Πρόδρομου Βλάμη του Γρηγορίου, Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατοίκου Αθηνών (οδός Καραγεώργη Σερβίας, αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 061486967, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνα Υπήκοου, Ανεξάρτητου Μέλους

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS