ΔΕΗ: Στα 50 εκατ. ευρώ οι πληρωμές προς το Δημόσιο για τη λειτουργία των ορυχείων το 2018

ΔΕΗ: Στα 50 εκατ. ευρώ οι πληρωμές προς το Δημόσιο για τη λειτουργία των ορυχείων το 2018
Στα 50 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2018 η δαπάνη της ΔΕΗ για πληρωμές προς το Δημόσιο που σχετίζονται με την εξορυκτική της δραστηριότητα στα ορυχεία λιγνίτη
Στα 50 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2018 η δαπάνη της ΔΕΗ για πληρωμές προς το Δημόσιο που σχετίζονται με την εξορυκτική της δραστηριότητα στα ορυχεία λιγνίτη, όπως προκύπτει από την ενοποιημένη έκθεση της εταιρείας για πληρωμές προς κυβερνήσεις, που δημοσιεύθηκε σήμερα (25/6/2019).
Ειδικότερα, η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ανήλθαν σε € 50 εκατ., σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους € 38 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2018, προς Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:
- Δαπάνη ύψους € 25 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας € 16,1 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018.
Επίσης καταβλήθηκαν € 18,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
- Δαπάνη ύψους € 22,2 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2018.
- Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 2,7 εκατ. εκ της οποίας Ευρώ 2,6 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018. Επίσης καταβλήθηκαν € 0,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
- Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 0,1 εκατ. η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2018.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4548/2018, στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το β΄ εξάμηνο του 2018, οι οποίες συστάθηκαν με το ν. 4533/2018, ως ισχύει.

Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ 3μήνου

Περαιτέρω, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του Τύπου, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει την ανακοίνωση της από 21.6.2019, https://www.dei.gr/el/anakoinwseis/xrimatistiriaka-etairikes-prakseis-katavoli-merismatos-ka/stock-news-2019/imerominia-anakoinwsis-oikonomikwn-kai-leitourgikw για την ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών και λειτουργικών μεγεθών Α΄ τριμήνου 2019 η οποία είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS