Τα … λοιπά συνδεδεμένα μέρη του Ιατρικού και η σταθερή παραβίαση των όρων δανεισμού

Τα … λοιπά συνδεδεμένα μέρη του Ιατρικού και η σταθερή παραβίαση των όρων δανεισμού
Ο υπερδιπλασιασμός των συναλλαγών με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη το 2018, τα δάνεια και το ουσιαστικό ερώτημα βιωσιμότητας
Περίεργα φαινόμενα παρατηρούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ιατρικού και ειδικότερα στις συναλλαγές με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά το 2018.
Και αυτό διότι είναι άγνωστα τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζεται να έχουν γίνει συναλλαγές 1,372 εκ ευρώ από 613 χιλιάδες ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Μάλιστα οι συναλλαγές αυτές διακανονίζονται κανονικά.
Την ίδια στιγμή κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει συγκεκριμένους περιοριστικούς δανειακούς όρους.
Παρ όλα αυτά στις 27 Δεκεμβρίου 2018, οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης τήρησης των παραπάνω περιοριστικών δανειακών όρων έως και την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Έτσι το μακροπρόθεσμο μέρος του ομολογιακού δανείου, ποσού Ευρώ 110.811 χιλιάδες περίπου έχει καταταχθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών όρων του δανείου ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι υπέγραψε αναδιάρθρωση δανεισμού το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και στο τέλος του ιδίου έτους δεν τηρούσε τους όρους.
Ο εν λόγω δανεισμός έρχεται από το 2012.
Επίσης την 31 Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό Ευρώ 24.054 χιλιάδες.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνουν οφειλές προς τράπεζες ποσού ΕΥΡΩ 9 354 χιλιάδων και ΕΥΡΩ 11 604 χιλιάδων, αντίστοιχα, που αφορούν τραπεζικό δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης που ανανεώνεται σε τακτική βάση.
Από τα στοιχεία αυτά καθίσταται προφανές ότι τίθεται ερώτημα βιωσιμότητας της εταιρίας το οποίο η ίδια θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγω της στήριξης του βασικού μετόχους των προμηθευτών κλπ.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS