Πλαστικά Κρήτης: Στις 26 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 26 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών και εκλογή νέου Δ.Σ.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Πλαστικά Κρήτης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Πλαστικά Κρήτης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2019, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και η διάθεση των κερδών για τη χρήση 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. µέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυµης Εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3016/2002.
5. Εκλογή µελών επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής τους.
7. Παροχή αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου.
8. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
9. Εγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
10. Προσαρµογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν.4548/2018. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθµηση άρθρων του.
11. Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS