Ελλάκτωρ: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Ελλάκτωρ: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (11/7/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελλάκτωρ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Ελλάκτωρ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:
Την 11η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 127 μέτοχοι που εκπροσωπούν 110.447.512 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 110.447.512 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και ως εκ τούτου η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 64,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
1ο θέμα: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τον N. 4548/2018 - Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.
Επίσης ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος, για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018, και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.
2ο θέμα: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι του κ. Φωτίου Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και του αναπληρωματικού αυτού κ. Μαρίου Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3ο θέμα: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό, σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φώτιου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα.
Η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθορίστηκε στο ποσό των 135.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.
4ο θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 , σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, συνολικού ακαθάριστου ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000€), οι οποίες είχαν προ-εγκριθεί στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2018, ως αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, ανάλογα με τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους καθώς και το ρόλο και τα καθήκοντα εκάστου εξ' αυτών.
5ο θέμα: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και η οποία τίθεται σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
Η ως άνω πολιτική αποδοχών όπως εγκρίθηκε, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
6ο θέμα: Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
7ο θέμα: Έγκριση εγγυήσεων που παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων (που αναλυτικά περιεγράφηκαν και περιλαμβάνονται στο σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2019) που παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ’ άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 παρασχέθηκαν εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, οι οποίες στο σύνολό τους κρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ήταν απόλυτα αναγκαίες και συμβάλλουν συγχρόνως στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αφού η Εταιρεία προσδοκά όφελος από την εκτέλεση των έργων ή/και τη λήψη χρηματοδότησης από τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία νομικά πρόσωπα.
8ο θέμα: Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα του άρθρου 183 του νόμου αυτού, την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το κείμενο του νέου καταστατικού τέθηκε στην διάθεση των μετόχων, με επισήμανση των αλλαγών που επέρχονται για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου, καθώς και το κείμενο του καταστατικού όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την έγκρισή του από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και περιλαμβάνονται στο σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2019.
9ο θέμα: Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους Δ.Σ. από μη εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως ανεξάρτητου πλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.4. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, έχει παρέλθει ήδη από τις 31.12.2018 η τριετία από τη λήξη της προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη με αυτήν και πλέον δεν υφίσταται το κώλυμα χαρακτηρισμού του ως ανεξαρτήτου εξ΄αυτής και μόνον της αιτίας.
Σημειώνεται ότι, τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα, ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκαλύπτει τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.
10ο θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS