Οι λεπτομέρειες της ομολογιακής έκδοσης 175 εκατ. ευρώ της Attica Group – Τι αναφέρει το ενημερωτικό

Οι λεπτομέρειες της ομολογιακής έκδοσης 175 εκατ. ευρώ της Attica Group – Τι αναφέρει το ενημερωτικό
Με 4 πλοία εξασφαλίζονται οι ομολογιούχοι της Attica Group – Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που θα αντληθούν
Στην άντληση έως 175 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης διαπραγματεύσιμων ομολογιών στην αγορά ομολογιών του ΧΑ προχωρά η Attica Συμμετοχών.
Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με το ενημερωτικό εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου και θα λήξει στις 24 Ιουλίου.
Η τελική απόδοση, η τιμή διάθεσης και το επιτόκιο θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, ενώ στις 29 Ιουλίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, εκτιμώνται στο ποσό των έως 171,67 εκατ. ευρώ και, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής (ήτοι κάλυψη μεταξύ ποσού ίσο ή μεγαλύτερο των 125 εκατ. ευρώ έως και 175 εκατ. ευρώ) κάλυψης:
(1) Άμεση αποπληρωμή υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού.
Θα αποπληρωθούν δάνεια Θυγατρικών και της Εκδότριας συνολικού ύψους 99.058.035 ευρώ.
(2) Το υπόλοιπο ποσό μέχρι το ποσό των 125.000.000 ευρώ, ήτοι μέχρι 25.941.965 ευρώ θα διατεθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers), ήτοι συσκευών για τον έλεγχο αέριων εκπομπών και ειδικά όξινων αερίων (SOx), σε επιλεγμένα πλοία των Θυγατρικών της Εκδότριας, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή.
(3) Το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, άνω των 125.000.000 ευρώ, ήτοι έως 50 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εντός 12 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου, εναλλακτικά μερικώς ή ολικώς σε κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
i) για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης Θυγατρικών η οποία θα πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής της Εκδότριας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικών, ή/και
ii) για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της Εκδότριας, η/και
iii) την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού Θυγατρικών  ή και της Εκδότριας.
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου το υπολειπόμενο ποσό των εμπράγματος εξασφαλισμένων δανείων των Θυγατρικών, μέρος των οποίων ενδέχεται να αποπληρωθεί ανέρχεται σε 244,7 εκατ.  ευρώ.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση κάλυψης του κοινού ομολογιακού δανείου σε ποσό μικρότερο των 125 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Οι Ομολογίες θα είναι εξασφαλισμένες με προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί 4 πλοίων, κυριότητας της θυγατρικής BLUE STAR FERRIES.
Σε περίπτωση που το ύψος του ΚΟΔ ισούται με 125 εκατ. ευρώ, η υποθήκη επί του πλοίου ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 θα εξαλειφθεί.
Η προτιμώμενη ναυτική υποθήκη επί εκάστου πλοίου θα εγγραφεί για αξία ίση με την εύλογη αγοραία αξία (fair market value) αυτού.
 Με βάση την από 08.07.2019 αποτίμηση των τεσσάρων πλοίων από την Harpain Shipping GMBH, η συνολική εύλογη αγοραία αξία ανήλθε σε 221 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση που το ύψος του ΚΟΔ ισούται με 125 εκατ. ευρώ, η συνολική εύλογη αγοραία αξία και υποθήκη των τριών πλοίων θα διαμορφωθεί σε 156 εκατ. ευρώ.
Η Εταιρεία είχε ζητήσει να λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση από την ICAP Group  και στο πλαίσιο της εν λόγω ανάθεσης, έλαβε στις 03.12.2018 αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας, διατηρώντας τον βαθμό (Credit Rating) στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης «ΒΒ», τον οποίο είχε λάβει και κατά την προηγούμενη αξιολόγηση της 13.02.2018.
Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Εταιρείας στο πλαίσιο της απόκτησης της HSW την 31.05.2018 και στην εναρμόνιση των λογιστικών εκτιμήσεων του Ομίλου προχώρησε σε επανεκτίμηση των ωφέλιμων ζωών του συνόλου των πλοίων.
 Η ωφέλιμη ζωή των συμβατικών πλοίων καθορίσθηκε σε 35 έτη από 30 έτη ενώ για τα ταχύπλοα και τα δελφίνια σε 25 και 15 έτη αντίστοιχα.
Η Διοίκηση εκτιμά την αλλαγή της λογιστικής εκτίμησης ως απολύτως ρεαλιστική και εντός του πλαισίου που κινείται ο ανταγωνισμός.
Η θετική επίδραση από την ανωτέρω αλλαγή η οποία απεικονίσθηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου της χρήσης 2018 ανήλθε σε ποσό 4,125 εκατ. ευρώ.
Το κονδύλι «υπεραξία επιχείρησης» 10,778 εκατ.  ευρώ αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της HSW και έγινε οριστικοποίηση της με την ολοκλήρωση του επιμερισμού του κόστους αγοράς.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου Attica την 31.12.2018 ανήλθαν σε 59,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 34,8% έναντι του 2017.
Η ενσωμάτωση της HSW στον Όμιλο εντός της χρήσης 2018, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων κατά 9%.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 410,581 εκατ. ευρώ την 31.12.2018. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφωθήκαν σε 274,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28% έναντι του 2017.
Η εν λόγω αύξηση προέκυψε κυρίως λόγω της ανάληψης νέων δανείων και της ολικής ενσωμάτωσης της HSW.
Η ενσωμάτωση της HSW στον Όμιλο εντός της χρήσης 2018, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων κατά 34%. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφωθήκαν σε 71,58 εκατ. ευρ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 194,5%.
Η αύξηση οφείλεται στη λήξη των δανείων της Attica για τους επόμενους 12 μήνες. Σημειώνεται ότι έχει ήδη εξοφληθεί σημαντικό μέρος των δανείων αυτών.
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31.12.2018 ανήλθε σε 346 εκατ. ευρώ.
Η Σχέση Ιδίων / Ξένα Κεφάλαια ανήλθε σε 0,91, ενώ ο Συντελεστής Μόχλευσης σε 0,41. Μέσω του ΚΟΔ θα αυξηθεί ο δανεισμός 75,9 εκατ. ευρώ λόγω της άντλησης 175 εκατ. και της αποπληρωμής δανείων ύψους έως  99,1 εκατ. ευρώ.
Εντούτοις, οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται στο μέλλον να προχωρήσουν σε περαιτέρω μόχλευση λόγω επενδύσεων σε νέες αγορές πλοίων, περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης κ.α.
Η ATTICA GROUP κατείχε αθροιστικά με την νεοαποκτηθείσα εταιρεία το 2018 Hellenic Seaways σημαντικό μερίδιο (άνω το 50%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών για τα έτη 2016 και 2017 στην εγχώρια αγορά, με τον επόμενο ανταγωνιστή να κατέχει μερίδιο κάτω του 10%.
Αντίστοιχα, στην αγορά της Αδριατικής, η ATTICA GROUP κατείχε για το 2016 το 36,1% του κύκλου εργασιών των Ελληνικών εταιρειών επιβατηγού ναυτιλίας που δραστηριοποιήθηκαν στην εν λόγω αγορά.
Με βάση τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με την εξαγορά της Hellenic Seaways, ο Όμιλος αναμένεται να καταστεί σημαντική δύναμη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνεται στο ενημερωτικό.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS