Σε ισχύ η μείωση του επιτοκίου στο 3% για τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία

Σε ισχύ η μείωση του επιτοκίου στο 3% για τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία
Δεν είναι ξεκάθαρο, εάν θα επανυπολογιστεί το επιτόκιο σε 50.000 οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση
Επίσημα πλέον μειώνεται το επιτόκιο από το 5% στο 3% για όσους μπουν στη ρύθμιση χρεών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα και την εκπαίδευση, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο, εάν θα επανυπολογιστεί το επιτόκιο σε 50.000 οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 67 εισάγει στην τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες.
Με την μείωση αυτή θα καταστεί πιο ελκυστική η υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς θα διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, όσο και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
Περαιτέρω η υιοθετούμενη μείωση προτείνεται προκειμένου να εξισωθούν τα επιτόκια των ρυθμίσεων των οφειλετών του Δημοσίου με το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου έναντι των πολιτών, το οποίο με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 4607/2019 περιορίστηκε και πλέον ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΜRO), που ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη «Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο».

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS