ΟΛΘ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2019 για μείωση των ανεξάρτητων µελών του Δ.Σ.

ΟΛΘ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2019 για μείωση των ανεξάρτητων µελών του Δ.Σ.
Ο ορισµός του αριθµού των ανεξάρτητων µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΟΛΘ, που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου 2019
Ο ορισµός του αριθµού των ανεξάρτητων µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, µε μείωση από τρία σε δύο µέλη και η εκλογή νέων, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΘ, που θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (31/7/2019) ανακοίνωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύµφωνα µε τον Νόµο Ν.4548/2018 “Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών”’ όπως ισχύει σήµερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) Αίθουσα «Αριστοτέλης 1», µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Ημερήσια διάταξη:
1. Ορισµός του αριθµού των ανεξάρτητων µελών του ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ µε µείωση από τρία (3) σε δύο (2) µέλη και εκλογή νέων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας «Επιτροπή Ελέγχου»
3. Ανακοινώσεις

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS