Προοδευτική: Στις 30 Αυγούστου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Προοδευτική: Στις 30 Αυγούστου 2019 η ετήσια Τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Προοδευτική κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της Προοδευτική κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/8/2019)η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και της αναρτήσεως του Οικονοµικού Ηµερολογίου του 2019, στο ̟πλαίσιο της ορθής κι έγκυρης ενημέρωσης του ε̟πενδυτικού κοινού, και βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Προοδευτική Α.Τ.Ε. ανακοίνωσε, µέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr , καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε Αρ. Πρωτ. 4638/09-08-2019: την Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για ηµέρα Παρασκευή 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας, ε̟πί της Σ̟πύρου Τρικού̟πη 60, 114 73, ̟προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των ̟παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 ( 1.1.2018 έως 31.12.2018) και των εξ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α ̟παραγρ. 3 ̟περι̟ τ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.
3. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας.
4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ποσού 20.000 Ευρώ συγκεκριμένα την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρέουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 για την κλειοµένη χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000 ευρώ για την κλειοµένη χρήση 2018.
6. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000 Ευρώ για τη χρήση 2019.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.
8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Προοδευτικής Α.Τ.Ε.
Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.µ., στον ίδιο χώρο.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS