Στις Μπιτσάκος AE και Κεφαλλονιάς Κεφαλλονιάς τα περιουσιακά στοιχεία που πούλησαν Νηρέας και Σελόντα

Στις Μπιτσάκος AE και Κεφαλλονιάς Κεφαλλονιάς τα περιουσιακά στοιχεία που πούλησαν Νηρέας και Σελόντα
Συμφωνία της Andromeda Seafood με την Μπιτσάκος Α.Ε. και τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς για την πώληση των μονάδων  των δυο εταιριών
Υπογράφτηκε η συμφωνία πώλησης από την Andromeda Seafoods στην Μπιτσάκος Α.Ε. που ελέγχεται από την Διόρασις, και με τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς για την πώληση μέρους της παραγωγικής δυναμικότητας των Σελόντα και Νηρέα.
Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από την Amerra σε σχετική επιστολή της προς Νηρέα και Σελόντα, τελεί υπό την έγκριση της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).   

Oπως αναφέρει η ανακοίνωση της Νηρεύς:

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 09 Αυγούστου 2019 από τους µετόχους της Τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» αντίστοιχες επιστολές µε το ακόλουθο περιεχόµενο:

«Αθήνα, 09 Αυγούστου 2019

Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2873 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της από 7/8/2019 επιστολής µας και της από 8/8/2019 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2907 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικοινωνήσαµε µε τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. προκειµένου να λάβουµε ενηµέρωση αναφορικά µε τα σχετικά θέµατα που αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα θέλαµε να θέσουµε στην προσοχή σας την κάτωθι, κατά λέξιν, απάντηση της Andromeda Seafood S.L.
Όπως γνωρίζετε η υπογραφείσα µεταξύ µας συµφωνία εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων στις εταιρίες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρεύς), (74.34%) και Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Σελόντα), (79.62%) έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούµενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριµένων διαρθρωτικών µέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση:
(α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους µεσογειακών ειδών ετησίως µαζί µε τα σχετικά συσκευαστήρια ιδίας δυναµικότητας και
(β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια τεµάχια γόνου ετησίως.
Κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πώλησης για την εξεύρεση κατάλληλων αγοραστών υπό την επίβλεψη της Mazars ως επιβλέποντος εντολοδόχου, στις 2 Αυγούστου 2019, η Andromeda Seafood S.L., υπέγραψε συµφωνία για την πώληση παραγωγικών εγκαταστάσεων των Νηρεύς και Σελόντα, ικανών να καλύψουν τις δεσµεύσεις που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Συγκεκριµένα, η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συµφωνιών: (α) Η πρώτη συµφωνία υπεγράφη µε την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε., τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιριών Νηρεύς και Σελόντα και προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων: Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Νηρεύς στις τοποθεσίες:
-Φάρµες: Όρµος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), Κρυφό Λιµάνι (Β. Εύβοια), Όρµος Ανεµόµυλος (Β. Εύβοια), Ρόδας (Β. Εύβοια), Ξερονήσι (Β. Εύβοια), Όρµος Κόφινας (Β. Εύβοια)
-Εκκολαπτήρια: Κανατάδικα (Β. Εύβοια) Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Σελόντα στις τοποθεσίες :….[αναφέρονται οι οικείες τοποθεσίες]
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναµικότητα άνω των 10,000 τόνων µεσογειακών ειδών ετησίως συµπεριλαµβανοµένων και συσκευαστηρίων ιδίας δυναµικότητας καθώς και παραγωγική δυναµικότητα άνω των 50 εκατοµµυρίων τεµαχίων γόνου ετησίως.
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού συµφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρίες Νηρεύς και Σελόντα προς την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συγκεκριµένων γεννητόρων για περίοδο έξι µηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. (β) Η δεύτερη συµφωνία υπεγράφη µε την εταιρία Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς Α.Ε. και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε..
Στην εν λόγω σύµβαση τα µέρη έχουν συµφωνήσει την πώληση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της Σελόντα στις τοποθεσίες Ακρωτήρι Τράχηλος, Όρµος Σπηλιά και Όρµος Χρυσαϊτη στον Κορινθιακό κόλπο, ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας 1,000 τόνων ετησίως περίπου.
Θα θέλαµε να τονίσουµε και πάλι ότι η συµφωνία µε την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία έγκριση αφορά στην καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή καθώς και των όρων της ανωτέρω συναλλαγής.

Με εκτίµηση,

Για την Andromeda Seafood S.L.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες κατά το νόµο ενέργειες µε σκοπό την προσήκουσα ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού.
Επισηµαίνουµε ότι στην εν λόγω ενηµέρωση θα πρέπει να αναφερθεί η δυναµικότητα των ως άνω προς πώληση µονάδων σε σχέση µε το σύνολο της δυναµικότητας της εταιρείας σας καθώς και οι επιπτώσεις στα οικονοµικά της µεγέθη.
Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγµατοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω η εταιρεία παραθέτει τα εξής:

Η εκτιµώµενη παραγωγική δυναµικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε περίπου 5.000 τόνους έναντι 34.000 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
Η εκτιµώµενη παραγωγική δυναµικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στον υπό πώληση ιχθυογεννητικό σταθµό «Κανατάδικα» ανέρχεται σε περίπου 30 εκατ. τεµάχια έναντι 135 εκ τεµαχίων στο σύνολο της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.
Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία του 2018 ο Κύκλος Εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 23,2 εκ ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 176,3 εκατ. ευρώ της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.
Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε 2,1 εκ ευρώ έναντι 20,2 εκ ευρώ του συνολικού λειτουργικού EBITDA της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.
Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία του 2018, η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεµάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθµού «Κανατάδικα» ανέρχεται σε 25,2 εκ ευρώ έναντι 176,3 εκ ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεµάτων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.
Όσον αφορά στην επίδραση των οικονοµικών στοιχείων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ του τιµήµατος των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθµού «Κανατάδικα» δεν µπορεί να εκτιµηθεί καθώς η εταιρεία δεν έχει την σχετική ενηµέρωση.
Υπενθυµίζεται ότι η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος στις ως άνω αναφερόµενες συµφωνίες. Εφόσον της κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες θα προβεί στην προβλεπόµενη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού
Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθµού «Κανατάδικα» στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 14,1 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS