Μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα στα πληρώματα των επιβατηγών πλοίων δίνει η σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο

Μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα στα πληρώματα των επιβατηγών πλοίων δίνει η σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο
Μεγάλες αυξήσεις που ξεκινούν από 2% στους μισθούς και 2% σε όλα τα επιδόματα, αλλά και στις πρόσθετες παροχές περιλαμβάνει η νέα κλαδική σύμβαση εργασίας που κυρώθηκε με νόμο για τα πληρώματα των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων
Μεγάλες αυξήσεις που ξεκινούν από 2% στους μισθούς και 2% σε όλα τα επιδόματα, αλλά και στις πρόσθετες παροχές περιλαμβάνει η νέα κλαδική σύμβαση εργασίας που κυρώθηκε με νόμο για τα πληρώματα των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων.
Η σύμβαση όπως συμφωνήθηκε από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων, προβλέπει αυξήσεις 2% στους βασικούς μισθούς, όλου του προσωπικού. Για τους αξιωματικούς οι μισθοί μαζί με την Κυριακάτικη εργασία ξεκινούν από τα 1868 ευρώ και φτάνουν τις 3.526 ευρώ, χωρίς σε αυτά τα ποσά να περιλαμβάνονται τα επιδόματα.
Επίσης, αυξάνονται κατά 2 % και τα προβλεπόμενα από τη Σ.Σ.Ε. πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.
Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή δια τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό  (22%) επί του μισθού ενεργείας.
Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.
Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος που θα προβλέπονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. Συμφωνείται επίσης ότι οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των Προϊστάμενων των λοιπών ειδικοτήτων εξαιρουμένου του Α΄ Μηχανικού.

Μισθός ασθενείας Θέσεις Νοσηλείας

Ο μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος με το μισθό ενέργειας σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής στην ξηρά, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής. Οι αξιωματικοί δικαιούνται νοσηλειών Α΄ θέσεως νοσοκομείου ή κλινικής και τα κατώτερα πληρώματα Βα θέσεως.

Αντίτιμο Τροφής

Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής των ναυτικών επί ή εκτός του πλοίου σε όσες περιπτώσεις δικαιούνται τούτου, είτε λόγω ασθενείας ή μη χορηγήσεως παρασκευασμένης τροφής, καθορίζεται τόσον για τους αξιωματικούς όσο και για το πλήρωμα εις ΕΥΡΩ 19,98.

Προσαύξηση μισθού λόγω προσέγγισης σε λιμάνι εξωτερικού

Ο μισθός ενεργείας   προσαυξάνεται υπό μορφή επιδόματος κατά ποσοστό 15% όταν τα πλοία που αφορά η παρούσα Σύμβαση επεκτείνουν τους πλόες των μέχρι των λιμένων Βρινδησίου, Αγκώνας, Κωνσταντινουπόλεως, Εφέσου και λιμένων της Κύπρου.
Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται μόνον για τις ημέρες όπου το πλοίο εκτελεί πλόες μέχρι των ως άνω λιμένων εξωτερικού κατ΄ επέκταση των δρομολογίων εσωτερικού, από της ημέρας του απόπλου του πλοίου εκ Πειραιώς ή άλλου Ελληνικού λιμένος αφετηρίας των δρομολογίων του (συνυπολογιζομένης) μέχρι της ημέρας του επανάπλου του σε αυτόν (μη συνυπολογιζομένης).

Επίδομα ιματισμού

Εις τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος καταβάλλεται πλέον του μισθού και ιδιαίτερο επίδομα για την αντιμετώπιση των δαπανών του ειδικού ιματισμού που πρέπει να φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το επίδομα τούτο καθορίζεται μηνιαίως στο ποσό των ΕΥΡΩ 58,78.  

Επίδομα γραμμών Δημόσιας υπηρεσίας (αγόνων)

Σε ολόκληρο το πλήρωμα περιλαμβανομένου του Πλοιάρχου και του Α Μηχανικού που εργάζεται σε πλοία που δραστηριοποιούνται σε γραμμές για τις οποίες έχει συνασθεί Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων), χορηγείται ειδικό επίδομα εκ ποσοστού 7% επί τού μισθού ενεργείας για απασχόληση σε γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας (άγονες) επί 30 ημέρες.
Για απασχόληση επί ολιγότερων των 30 ημερών καταβάλλεται αναλογία.
Σε κάθε Αξιωματικό Ασυρμάτου χορηγείται μηνιαίο επίδομα συντήρησης ηλεκτρονικών οργάνων εκ 164,34 ΕΥΡΩ. Για την ιδιωτική ανταπόκριση των τηλεφωνημάτων του πληρώματος, ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό των τηλεφωνημάτων που γίνονται, καταβάλλεται στον Ασυρματιστή μηνιαίως το ποσό των 37,28 ΕΥΡΩ.

- Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς που απασχολούνται με την παραλαβή και επίβλεψη φορτοεκφόρτωσης οχημάτων καταβάλλεται επίδομα 9% επί του μισθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Συλλογικής Συμβάσεως.
- Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς χορηγείται μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών ως ακολούθως:
α. Στον Προϊστάμενο Οικον. Αξ/κό. 59,51
β. Στον Οικ. Αξ/κό Α' 44,59
γ. Στον Οικ. Αξ/κό Β' 33,88

- Στον Αξ/κό Φροντιστή χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 59,51
- Στον Ηλεκτρολόγο του πλοίου για τις εργασίες μηχανοστασίου καθώς και για την επίβλεψη κλιματιστικών μηχανημάτων καταβάλλεται μηνιαίως το ποσόν των 133,23
- Στον Ναύκληρο καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 24,93
Στον Υποναύκληρο και Ξυλουργό καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα 15,00
- Για την μεταφορά των τροφίμων εντός της αποθήκης, εντός ή εκτός ωρών εργασίας, καταβάλλεται αμοιβή στο προσωπικό τροφοδοσίας κατά τόννον. 37,77

-  Στους βοηθ. Φροντιστού που έχουν σχετικό πτυχίο, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα 57,63

- Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα διακυβερνήσεως (97,68 + 325,39) 431,53
-  Σε όλο το πλήρωμα του πλοίου χορηγείται επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 36,64

- Στους Αξιωματικούς Μηχανής Α/Β', Β',Γ' χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα εκ ποσοστού 7%  επί του μισθού ενεργείας, για την συντήρηση του ξενοδοχειακού και υδραυλικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των σωληνουργικών εργασιών των Ε/Γ-Α/Κ πλοίων. Για την εκτέλεση σωληνουργικών εργασιών του ξενοδοχειακού υδραυλικού τομέα δεν θα καταβάλλεται άλλη αμοιβή σαν έξτρα εργασία.

- Στο κατώτερο προσωπικό μηχανής χορηγείται ειδικό επίδομα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου 20,61

- Για την εκτέλεση ΕΞΤΡΑ εργασιών, μη προβλεπομένων εις τον ειδικό πίνακα του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα στο κατώτερο πλήρωμα μηχανής, συμπεριλαμβανομένου και του Υδραυλικού εξ ΕΥΡΩ 36,91. 36,91

- Στον Α Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την επίβλεψη εκτελέσεως ΕΧΤΡΑ εργασιών. 331,90

Ώρες Εργασίας

Οι ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εν πλω και στο λιμάνι για όλους τους ναυτικούς που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ορίζονται σε (40) εβδομαδιαίως δηλαδή (8) ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, της εργασίας του Σαββάτου αμειβόμενης υπερωριακώς.

Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών

Ειδικώς για το προσωπικό γενικών υπηρεσιών εν γένει, πλην των Ραδιοτηλεγραφητών, η οκτάωρη εργασία τους κατανέμεται από της 06.00 ώρας μέχρι 22.00 ώρας με μία διακοπή.
Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θαλαμηπόλων πάσης διαβάθμισης ορίζονται εν πλω από την 21.1 μέχρι της 06.00 της επομένης και εν όρμω από της 18.00 μέχρι και της 06.00 ώρας της επομένης, των πέραν του οκταώρου ωρών υπηρεσίας, αμειβομένων υπερωριακώς.

Υπερωριακή αμοιβή

Κάθε εργασία που εκτελείται από τους ναυτικούς εν πλω και στο λιμάνι, πέραν των κανονικών εργασίμων ημερών και ωρών, θεωρείται πρόσθετη (υπερωριακή) και καταβάλλεται στους απασχολουμένους ναυτικούς πρόσθετη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Το ποσόν του μηνιαίου μισθού ενεργείας διαιρείται δια των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης, τούτων εξευρισκομένων δια της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους δια δώδεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαιρέσεως ταύτης προκύπτοντος πηλίκου 4,3 επί τας ώρας της εκάστοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης.
Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, οι ώρες της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα τρεις (173).
Για την πρόσθετη (υπερωριακή) εργασία περί της οποίας η προηγούμενη παράγραφος, η προκύπτουσα εκ της εφαρμογής της υπερωριακής αμοιβής του ναυτικού προσαυξάνεται κατά 25%.
Οι εργασίες καθαρισμού των αυλών, των λεβήτων εν θερμώ και καθαρισμού των διπυθμένων είναι υποχρεωτικές έκτακτοι και αμείβονται με την πρόσθετη αμοιβή της προηγουμένης παραγράφου.
Οι πρόσθετες αμοιβές για πρόσθετη εργασία και αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου εκκαθαρίζονται κατά μήνα μαζί με την εξόφληση του μηνιαίου μισθού.
Για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του πληρώματος κατά τα Σάββατα και τις αργίες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 18 της παρούσης, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή η προσδιοριζόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξημένη κατά ποσοστό 50% για όλες τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης Σαββάτου και αργιών.

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Στα πληρώματα των πλοίων που αναφέρεται η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλεται ως δώρο ο μισθός ενός μηνός επ΄ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και ο μισθός (15) ημερών επ΄ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.
Τα δώρα εορτών υπολογίζονται επί των πράγματι καταβαλλομένων παγίων και σταθερών αποδοχών ήτοι μισθού ενεργείας και επιδομάτων, περιλαμβανομένων και των υπερωριών.
Κατά την απόλυση του ο Ναυτικός δικαιούται και την καταβολή τής αναλογίας τού Δώρου Εορτών

ΑΔΕΙΕΣ

Οι ναυτικοί δικαιούνται αδείας υπολογιζόμενης ως ακολούθως:
α. Για τους έχοντας διετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία εξήντα (60) ημέρες το χρόνο ή 5,00 για κάθε μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο κλάσμα του μηνός.
β. Για τους έχοντας μέχρι (2) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία πενήντα δύο (52) ημέρες το χρόνο ή 4,33 για κάθε μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο κλάσμα του μηνός.
Οι άδειες σε όλους τους Αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα θα δύνανται να χορηγούνται και κατά την διάρκεια των επισκευών του πλοίου ή της ετήσιας επιθεωρήσεώς του, κατά την κρίσιν του Πλοιάρχου. Σε αντίθετη περίπτωση είτε αναβάλλεται η παροχή ταύτης για τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως παρασχεθείσα, καταβαλλομένης στην περίπτωση αυτή στο ναυτικό της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης αποζημίωσης.
H Αποζημίωση Αδείας και τροφοδοσίας θα καταβάλλεται στο Ναυτικό :
α. Κατά την απόλυσή του,
β. Εφ΄όσον παραμένει ναυτολογημένος κατά την 31/12 εκάστου έτους και
γ. Σε ορισμένα πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας (Άγονες γραμμές) κατά την 31/8 εκάστου έτους, αφού προηγουμένως έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Image


ImageImage
Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS