Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητάει συμβούλους για το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητάει συμβούλους για το Χρηματιστήριο Ενέργειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με την προκήρυξη ανέρχεται σε 64,2 χιλ. ευρώ μαζί με το ΦΠΑ
Σε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προχωρά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αλλά και για την επέκταση της άδειας της Εταιρείας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και σε ό,τι αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της παροχής συμβουλών που αφορούν τη MiFID II καθώς και στην αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
β) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει, τουλάχιστον ένα συναφές και αντίστοιχο έργο (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) με την παροχή συμβουλών που αφορούν τη MiFID II καθώς και την αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και
γ) τα στελέχη των ομάδων εργασιών τους να έχουνε επιβεβαιωμένη εμπειρία στην αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων καθώς σε θέματα αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ανάδοχος θα έχει την εξής αποστολή:

1.Την εξέταση της πλήρωσης από την εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.
(ΕΧΕ) όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των σχετικών κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστής αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4514/2018.
2. Την εξέταση της πλήρωσης από τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές που θα
τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΧΕ όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4514/2018.
3. Την εξέταση της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 648/2012
(EMIR) και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών του, καθώς και του άρθρου 117Γ του ν.4001/2011, από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου ΑΕ (ΕΤΕΚ) για την επέκταση της άδειάς της για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών της ΕΧΕ, καθώς και την αξιολόγηση του νέου μοντέλου διαχείρισης κινδύνων που θα εφαρμοστεί από την ΕΤΕΚ για τη διαχείριση των κινδύνων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σχετικά με εμπορεύματα των οποίων θα αναλάβει την εκκαθάριση.
Ο ανάδοχος το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση στην «ΕΚ» των αιτήσεων αδειοδότησης θα ενημερώσει εγγράφως την «ΕΚ» ως προς την επάρκεια των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται σε αυτές, προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες.
Σε περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη αξιολόγηση των δικαιολογητικών αυτά κριθούν ως ανεπαρκή και οι αιτήσεις χαρακτηριστούν ότι δεν είναι πλήρεις και δοθεί παράταση για τη συμπλήρωσή τους, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την «ΕΚ» για τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν καθώς και να προβεί σε επαναξιολόγηση της επάρκειας αυτών όταν κατατεθούν.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 64,2 χιλ. ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS