Νηρεύς: Διαβεβαιώσεις από την Andromeda Seafood ότι καλύφθηκαν οι όροι που έθεσε η DGComp

Νηρεύς: Διαβεβαιώσεις από την Andromeda Seafood ότι καλύφθηκαν οι όροι που έθεσε η DGComp
Η DGComp ενέκρινε τον Όμιλο Διόρασις ως κατάλληλο αγοραστή των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
Η Andromeda Seafood διαβεβαιώνει ότι καλύφθηκαν οι όροι που έθεσε η DGComp, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νηρεύς.
Σύμφωνα με την επιστολή, η DGComp ενέκρινε τον Όμιλο Διόρασις ως κατάλληλο αγοραστή των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα κριτήρια που η ίδια έθεσε με την από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασής.

Κατόπιν λήψεως της από υπ' αριθμ. Πρωτ 3939/31-10-2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δια της οποίας της ζητήθηκε να μεριμνήσει για την επιβεβαίωση ή μη δημοσιευμάτων της 30/10 και 31/10 με την διαβίβαση σχετικών ερωτημάτων προς τις Τράπεζες-μέτοχους της εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς», «Eurobank Ergasias», «Alpha Bank», «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» προκειμένου οι τελευταίες αφού λάβουν σχετική ενημέρωση από το σχήμα Αmerra-Mubadala, η Νηρεύς ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, αφού μερίμνησε για τα παραπάνω, έλαβε από τις ως άνω Τράπεζες – μετόχους επιστολές , στις 7/11/2019 και 8/11/2019, με το ακόλουθο αντίστοιχο περιεχόμενο:
«Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. (οι "Επενδυτές"), προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην από 31/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3939 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τα κάτωθι, προκειμένου εν συνεχεία να προβείτε στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 μέσα.

Συγκεκριμένα :

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("DGComp"), δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2019 Αποφάσεώς της:

(α) ενέκρινε τον Όμιλο Διόρασις ως κατάλληλο αγοραστή των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα κριτήρια που η ίδια έθεσε με την από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασή της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda), και
(β) επί τη βάσει της από 2/8/2019 δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μετοχών, η οποία συνήφθη μεταξύ της Andromeda Seafood S.L. και της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έκρινε ότι η μεταβίβαση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται κατά τρόπο σύμφωνο με τις δεσμεύσεις που τέθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην από 15 Φεβρουαρίου 2019 Απόφασή της (Υπόθεση Μ.9110 Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda).
Εν όψει του ότι η Τράπεζα δεν έχει λάβει αντίγραφο της ως άνω από 25 Οκτωβρίου 2019 εγκριτικής Αποφάσεως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς όρους αυτής ούτε εάν έχουν τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον ή ειδικότερες προϋποθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου των ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και Σελόντα Α.Ε. από την Andromeda Seafood S.L.
Επ' αυτού ωστόσο, η Τράπεζα έχει λάβει τη ρητή διαβεβαίωση των Επενδυτών ότι με την ως άνω Απόφαση δεν τίθεται καμία επιπλέον προϋπόθεση ή όρος και ως εκ τούτου η σκοπούμενη συναλλαγή μπορεί να αποπερατωθεί επιτυχώς.
Με βάση δε τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η μεταβίβαση των μετοχών στην Andromeda Seafood S.L. αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2019, εφόσον θα έχουν μέχρι τότε πληρωθεί οι λοιπές προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και οι οποίες αποτυπώνονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, η οποία υπεγράφη την 20/6/2018 μεταξύ αφ' ενός των μετόχων της Εταιρείας, Τράπεζας Πειραιώς, Alpha BankΑΛΦΑ -1,89%, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας, και αφ΄ ετέρου της Andromeda Seafood S.L.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν του από 31/10/2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS