Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank: Τιτλοποιεί 12 δισ. ΝΡΕs, θα λάβει εγγυήσεις 3,7 δισ., πουλάει το Cepal

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank: Τιτλοποιεί 12 δισ. ΝΡΕs, θα λάβει εγγυήσεις 3,7 δισ., πουλάει το Cepal
Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής της για την περίοδο 2020 - 2022 ανακοίνωσε η Alpha Bank
Το στρατηγικό της σχέδιο για τη διετία 2020 - 2022 ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Σε αυτό αναφέρει τα ακόλουθα:

Επιτάχυνση εξυγίανσης ισολογισμού

- Πραγματοποίηση μίας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού
Η συναλλαγή, ύψους Ευρώ 12 δισ., θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPE και NPL σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.
- Αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2).
Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).
- Το «Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων – HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την Eλληνική Kυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών.
Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως Ευρώ 3,7 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος.
- Θετική οικονομική συγκυρία η οποία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής.
Η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.
- Αναδιοργάνωση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της Τράπεζας μέσα από τη συνεργασία με μία ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία.
Με την πώληση των σχετικών δραστηριοτήτων και της υποδομής της Τράπεζας προς την Cepal Hellas, θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («Νέα Cepal»), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

Αλλαγή σελίδας για την Τράπεζα ώστε να υποστηρίξει την οικονομία και να επιστρέψει στην κερδοφορία

- Σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού που θα οδηγήσει σε εξομάλυνση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης και θα ενισχύσει την κερδοφορία.
- Μετασχηματισμός του λειτουργικού μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) να υποχωρήσει κάτω από το 48% το 2022, με τη μείωση των εξόδων να αντισταθμίζει την κίνηση των εσόδων που θα προκαλέσει η απομόχλευση του ενεργητικού.
Επιταχύνονται οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας, με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019, μέσω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η ανάθεση της διαχείρισης των NPE στη Νέα Cepal, μέσω της επικείμενης συναλλαγής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση του κόστους έως το 2022.
- Νέες εκταμιεύσεις ύψους Ευρώ 14 δισ. έως το 2022 στην πραγματική Οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων.
Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.
Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. Πελατών μας.
- Επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές μας εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία.
- Δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, αρμόδιου για την εφαρμογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας.
Η τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO), Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και η δημιουργία Γραφείου Μετασχηματισμού, με 10-15 εξειδικευμένα στελέχη, θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας.
Νέα διοικητική ομάδα και ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης
- Νέα, δυναμική διοικητική ομάδα.
Σε συνέχεια των διοικητικών αλλαγών στις αρχές του 2019 με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από το Διοικητικό Συμβούλιο, τοποθετούνται νέα Μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία των νέων Στελεχών δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στρατηγικών μας στόχων.
- Εταιρική διακυβέρνηση με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Επαναπροσδιορισμός της δομής και του ρόλου των επιτροπών διακυβέρνησης με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων.
Σαφής ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλο τον οργανισμό.
- Προσήλωση στην απόδοση και την υπευθυνότητα. Προώθηση κουλτούρας αξιοκρατίας και αποτελεσματική διαχείριση ταλέντου σε όλο τον οργανισμό. Χρήση ορθών κινήτρων ώστε οι υπάλληλοι να πετυχαίνουν τους στόχους τους μέσω ενός νέου πλαισίου μεταβλητών αποδοχών.

Βασικοί οικονομικοί στόχοι για το 2022

- Δείκτης NPE <10% και δείκτης NPL <5% για την Τράπεζα στην Ελλάδα.
- Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) <70 μονάδες βάσης το 2022.
- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη CAD ~17% και δείκτη CET1 ~15%, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.
- Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) κάτω από 48% και Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost/ Assets) κάτω από 145 μονάδες βάσης.
- Νέες εκταμιεύσεις Ευρώ 14 δισ. περίπου στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2022.
- Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) ~9,0%.

Βασίλειος Ψάλτης: Ξεκίνησε η διαδικασία μετασχηματισμού της Alpha Bank

«Ξεκινάμε σήμερα τη διαδικασία μετασχηματισμού της Alpha Bank, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία μας.
Η εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε μία συναλλαγή τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 12 δισ., η οποία θα αποτελέσει ορόσημο για την αγορά.
Θα αξιοποιήσουμε πλήρως το Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων (HAPS) που δημιουργείται μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Πρόθεσή μας είναι να ενσωματώσουμε την πλατφόρμα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal Hellas, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων τρίτων επενδυτών στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση κορυφαίου διεθνούς εταίρου που θα αναβαθμίσει τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Διαβεβαιώνουμε το Προσωπικό μας που συμμετέχει στη συναλλαγή αυτή για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας του.
Αυτή η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού μας, δεν οδηγεί μόνον σε δραστική μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αλλά μας επιτρέπει να δρομολογήσουμε με αποφασιστικό τρόπο τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, τοποθετώντας και πάλι τους Πελάτες μας στο επίκεντρο και προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από μία πιο αποτελεσματική πλατφόρμα εξυπηρέτησης.
Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής, με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής μας ομάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην επίτευξη των στόχων μας, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε μία νέα εποχή»

Επισκόπηση στρατηγικής

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με περίπου 2% ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ύφεσης, υποστηριζόμενη από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη και την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Το spread του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από τις 175 μονάδες βάσης, βάσει του προφίλ χρέους όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα προγράμματα προσαρμογής.
Η μείωση της ανεργίας, η οποία αναμένεται να φτάσει το 14,5% το 2022 από το 27,8% στην κορύφωσή της τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρές βάσεις για πιστωτική επέκταση.
Παράλληλα, αναμένεται να διατηρηθούν οι τρέχουσες θετικές τάσεις στην αγορά ακινήτων.
Οι τιμές των ακινήτων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σωρευτικά κατά 12% μεταξύ 2019 και 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των ξένων άμεσων επενδύσεων και της εγχώριας ζήτησης.
Βασική προτεραιότητα της Alpha Bank είναι η επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, καθώς το υψηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου αποτελεί τον κύριο ανασχετικό παράγοντα για την κερδοφορία τα τελευταία έτη.
Η Alpha Bank θα προχωρήσει σε μία σημαντικού μεγέθους τιτλοποίηση NPEs, χωρίς αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution), ενός μεικτού χαρτοφυλακίου λογιστικής αξίας έως Ευρώ 12 δισ. (“Project Galaxy”).
Η Τράπεζα προτίθεται να αιτηθεί εγγυήσεων έως Ευρώ 3,7 δισ. στο πλαίσιο του πρόσφατα εγκεκριμένου Προγράμματος Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων (HAPS), αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η συναλλαγή αυτή θα συνοδεύεται από την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης NPEs προς την Cepal Hellas και ακολούθως την πώληση της Νέας Cepal σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy.
Ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, ο δείκτης NPE στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020 και ο δείκτης NPL σε λιγότερο από 10%, ενώ το CoR αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης pro-forma για τη συναλλαγή.
Μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy, η Alpha Bank θα μειώσει περαιτέρω το διακρατούμενο χαρτοφυλάκιο των υπόλοιπων NPEs, κυρίως μέσω στρατηγικών ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, με αποτέλεσμα οι δείκτες NPL και NPE της Τράπεζας στην Ελλάδα να μειωθούν κάτω από 5% και 10% αντίστοιχα έως το τέλος του 2022.
Η Τράπεζα θα διατηρήσει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ανώτερη των εποπτικών απαιτήσεων, κατά την περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου και στοχεύει σε δείκτη CAD περίπου 17% στο τέλος του 2022.
Η επιτάχυνση του σχεδίου NPE θα πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου (spin-off και hive-down) των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank προς μία νέα τραπεζική οντότητα υπό την πλήρη κυριότητα της εισηγμένης εταιρείας, η οποία και θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών (holding company) διατηρώντας στο ακέραιο τα δικαιώματα των μετόχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Alpha Bank προχωρά σε μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost to Income) να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 48% και ο Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost to Assets) να μειωθεί κάτω των 145 μονάδων βάσης.
Στόχος της Τράπεζας είναι οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες να μειωθούν κατά περισσότερο από 10% έως το 2022, και να διαμορφωθούν σε περίπου Ευρώ 960 εκατ. από Ευρώ 1,1 δισ. το 2018.
Στην Ελλάδα, η Τράπεζα στοχεύει στη μείωση του κόστους μέσα από μία καθορισμένη δέσμη ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των εξόδων, την αποδοτικότητα διαδικασιών και μηχανογραφικών συστημάτων, τη διαχείριση του όγκου εργασιών, τη μεταφορά συναλλαγών σε αποδοτικότερα κανάλια και τη στοχευμένη ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Παράλληλα, η ανάθεση της διαχείρισης των NPE σε τρίτους αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των σχετικών δαπανών μετά το τρίτο έτος λειτουργίας, βάσει της αυξημένης αποδοτικότητας και της μείωσης των όγκων υπό διαχείριση.
Εν μέσω ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η Alpha Bank στοχεύει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 14 δισ. στην Ελλάδα μεταξύ 2019 και 2022, με Ευρώ 11 δισ. τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ τα ετήσια έσοδα προμηθειών αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά περίπου Ευρώ 110 εκατ., μέσω της αυξημένης δραστηριότητας εκταμιεύσεων και επιχειρηματικών συναλλαγών, αλλά και της ισχυρής ζήτησης για επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.
Στην Τραπεζική Ιδιωτών, η Alpha Bank σχεδιάζει να εκταμιεύσει Ευρώ 2 δισ. περίπου τα επόμενα τρία χρόνια, αξιοποιώντας την ευρεία πελατειακή της βάση των 3,1 εκατ. ενεργών Πελατών.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στη βάση της ανακάμπτουσας αγοράς ακινήτων και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, που αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, όπως επίσης και μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης Πελατών σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας σε στοχευμένα προϊόντα/ τμήματα πελατών.
Στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, η Alpha Bank σκοπεύει να εκταμιεύσει Ευρώ 9 δισ. περίπου τα επόμενα τρία χρόνια, αξιοποιώντας τη θέση της ως Τράπεζας επιλογής για τους Επιχειρηματικούς Πελάτες.
Οι εκταμιεύσεις θα κατευθυνθούν πρωτίστως προς τους τομείς που αναμένεται να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή τους τομείς ενέργειας, υποδομών, αγοράς ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, λιανικού εμπορίου και βιομηχανίας.
Παράλληλα, η Alpha Bank θα επιδιώξει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών προϊόντων της και να αυξήσει τα προϊόντα ανά πελάτη σε επιχειρήσεις μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης κερδοφορίας πελατών.
Η Alpha Bank σχεδιάζει να αναπτύξει την παρουσία του Ομίλου σε αγορές που απολαμβάνουν υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων και έχουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
Η Ρουμανία θα είναι η βασική αγορά ανάπτυξης, με τον Όμιλο να αποσκοπεί σε μερίδιο αγοράς άνω του 5%, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη και με στόχο RoE στη χώρα άνω του 10% έως το 2022.
Σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2019, σχηματίστηκε μία νέα διοικητική ομάδα αποτελούμενη από Στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.
Η αποτελεσματική οργανωτική δομή θα αποτελέσει βασικό καταλύτη για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, καθώς διασφαλίζει ότι το κατάλληλο ανώτερο διοικητικό δυναμικό επικεντρώνεται στις περιοχές στρατηγικής προτεραιότητας, με σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων και κίνητρα απόδοσης για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου.
Η ανάπτυξη ισχυρής και αξιοκρατικής κουλτούρας, η καινοτομία «από τη βάση» και η ενδυνάμωση των Εργαζομένων αποτελούν κύρια σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου, και αποσκοπούν στην ικανοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, αλλά και στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών Στελεχών.
Δημιουργείται μία νέα υποδομή διαχείρισης της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η υπευθυνότητα και να αναπτυχθεί περαιτέρω η νοοτροπία απόδοσης.
Η Τράπεζα αναπτύσσει επαρκές διοικητικό δυναμικό σε ανώτερο επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους.
Για αυτό τον σκοπό, σύντομα θα τοποθετηθεί Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού (Chief Transformation Officer – CTO), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Επίσης θα δημιουργηθεί Γραφείο Μετασχηματισμού, με 10-15 εξειδικευμένα στελέχη.
Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας περιλαμβάνει περίπου 30 θεματικές περιοχές, με επικεφαλής τα αντίστοιχα στελέχη. Τέλος, θα αναπτυχθεί ένας ενδελεχής σχεδιασμός, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μία νέα εταιρική κουλτούρα και θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των κατάλληλων διοικητικών δεξιοτήτων για τα 100 ανώτερα διευθυντικά στελέχη, καθώς και για όλο τον οργανισμό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS