Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Φιλόδοξοι οι μακροοικονομικοί στόχοι για το 2020 - Θετικό το σχέδιο Ηρακλής για τις ελληνικές τράπεζες

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Φιλόδοξοι οι μακροοικονομικοί στόχοι για το 2020 - Θετικό το σχέδιο Ηρακλής για τις ελληνικές τράπεζες
Εφικτός αλλά όχι εύκολα επιτεύξιμος ο στόχος για ανάπτυξη 2,8% το 2020, αναφέρει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην έκθεσή του
Αστερίσκους αφήνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφορικά τόσο με την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2020 όσο και για τον στόχο ανάπτυξης 2,8%, στην έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Αν και η επίτευξη των παραπάνω στόχων χαρακτηρίζεται ως «εφικτή» υπάρχουν αρκετές ενστάσεις για την ευκολία με την οποία θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
Για το 2019 εκτιμά ότι θα υπάρξει ελαφρά υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα ενώ «η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2019 κατά 2% όπως εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών είναι ελαφρά πιο αισιόδοξη από το κεντρικό σενάριο του ΕΔΣ (1,8%) αλλά, πάντως, εφικτή».
Image
Για το 2020, ξεχωρίζουν οι προκλήσεις οι οποίες περιβάλλουν τόσο τις προβλέψεις για την ανάπτυξη όσο και για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Στις βασικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2020 θεωρείται «εφικτός» το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θέτει σε πρώτο πλάνο τις εξής:

1. Δεν θα υπάρξει αρνητική απόκλιση στα αποτελέσματα των πρόσθετων παρεμβάσεων που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν με στόχο τη βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Ειδικά, τα μέτρα που αναφέρονται σε «καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών», χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και παραμένει μάλλον ασαφής ο τρόπος με τον οποίο θα διευρυνθεί η φορολογική βάση.

2. Θα υλοποιηθούν οι αισιόδοξες μακροοικονομικές προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ.

3. Θα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών ότι η περαιτέρω αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 959 εκατ. ευρώ (συνεπεία των πρόσθετων αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων) θα αποδώσει πρόσθετα φορολογικά έσοδα περί τα 330 εκατ. ευρώ και πρόσθετα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.
4. Θα αποδειχθούν διαχειρίσιμες για τον προϋπολογισμό του 2020 πιθανές έκτακτες επιβαρύνσεις από δικαστικές αποφάσεις.
Με «οδηγό» την κατανάλωση
Image

Από πλευράς μακροοικονομικών εξελίξεων, η παρατηρούμενη επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ χαρακτηρίζεται από το Συμβούλιο ως «αναμφίβολα θετική».
Ωστόσο, προσθέτει, οι απαιτούμενοι ρυθμοί μεγέθυνσης, τουλάχιστον κατά τα αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι υψηλότεροι.
Αναφορικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2019, το ΕΔΣ επισημαίνει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει η δημόσια κατανάλωση.
«Προβληματισμό προκαλεί η πρόσφατη οριακή συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά το α’ εξάμηνο) και η οιονεί στασιμότητα των πάγιων επενδύσεων».
Ειδικά για την ιδιωτική κατανάλωση, σημειώνει πως η αρνητική αυτή εξέλιξη του πρώτου εξαμήνου είναι ακόμα πιο προβληματική, αν ληφθεί υπόψη ότι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 4,9%.
Το φαινόμενο αυτό, πάντως, θα μπορούσε να ερμηνευθεί σε ένα βαθμό από την τάση των νοικοκυριών για μιας μορφής «απομόχλευση» - δηλαδή περιορισμό της κατανάλωσης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τα τραπεζικά ιδρύματα, την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπό την απειλή ρευστοποίησης εμπράγματων εξασφαλίσεων κ.ά. αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, οι πλειστηριασμοί κ.ο.κ. και, με δεδομένες τις νέες δυνατότητες ρύθμισης αυτών των οφειλών, οι οποίες θεσπίστηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.
Τέλος, το γενικότερο κλίμα των εκλογικών διαδικασιών του Μαΐου-Ιουνίου είναι πιθανό να συνέβαλε στην αναβολή υλοποίησης καταναλωτικών δαπανών εκ μέρους των νοικοκυριών.
Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image


NPEs

Μεγάλη πρόκληση των τραπεζών παραμένει η αποτελεσματική αποκλιμάκωση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των οποίων το ποσοστό «επιμένει»  να  βρίσκεται  υψηλά, παρά το γεγονός ότι  ο  πιστωτικός  κίνδυνος  σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί και η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει.
Το ύψος των NPEs υποχώρησε το πρώτο τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στα 79,9 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 26,6 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του  2015 (Πίνακας 22).  
Η υποχώρηση του  αποθέματος των  μη  εξυπηρετούμενων δανείων το τελευταίο διάστημα, οφείλεται κυρίως σε διαγραφές και πωλήσεις, ενώ οι  χαμηλές  εισπράξεις  μέσω  του  εξωδικαστικού  μηχανισμού  και  οι  μειωμένες ρευστοποιήσεις  εξασφαλίσεων  υπογραμμίζουν  τη  δυσκολία  να  επιτευχθεί  μια αποφασιστική  μείωση  του  αποθέματος  των  NPEs σε  σύντομο  χρόνο.
Το  σχέδιο «Ηρακλής» για την μείωση των NPEs με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται ότι  θα  μπορέσει  να  συμβάλει  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  ώστε  οι  τράπεζες  να περιορίσουν  τα  βάρη  των  ισολογισμών  τους    από  σημαντικό  μέρος  μη εξυπηρετούμενων δάνειων.
Αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμεναδάνειαανά κατηγορία,αυτάπαρουσιάζουν μια κοινή  πορεία  αποκλιμάκωσης  τα  τελευταία  χρόνια. 
Συγκεκριμένα,τα  μη εξυπηρετούμενα  καταναλωτικά  δάνεια  μειώθηκαν  κατά  38,2%,  ταεπιχειρηματικά κατά 24,6% και τα στεγαστικά κατά 8,4%σε σχέση με το 2018.
Σε απόλυτα μεγέθη, το μεγαλύτερο μέγεθος των NPEsαφορά σε επιχειρηματικάδάνεια, τα οποία τον Μάρτιο του 2019 αποτελούσαν το 55% του συνόλου των NPEs, ενώ ακολουθούν τα στεγαστικά (33%) και έπονται τα καταναλωτικά (11%).

Image

Image

www.bankingnews.gr
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS