Χαμηλότερα ασφάλιστρα για χιλιάδες Υγειονομικούς από το 2020 που αμείβονται με ΔΠΥ

Χαμηλότερα ασφάλιστρα για χιλιάδες Υγειονομικούς από το 2020 που αμείβονται με  ΔΠΥ
Με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης, είναι δυνατός ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου
Χαμηλότερα ασφάλιστρα θα πληρώνουν από 1-1-2020 χιλιάδες υγειονομικοί με δύο ή περισσότερους εργοδότες που αμείβονται με  Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθώς αλλάζει ο τρόπος πληρωμής και θα αντιμετωπίζονται  όπως και οι λοιπές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.
Με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης, είναι δυνατός ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου εφόσον πληρούνται και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλομένων και την παράλληλη άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς.
Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, που αμείβονται με ΔΠΥ,  προβλέπεται υποχρεωτικός επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, χωρίς προϋποθέσεις ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την ύπαρξη ή μη εισοδήματος από άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας (για παράδειγμα από την ύπαρξη ιδιωτικού ιατρείου).
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 ρυθμίστηκε με ενιαίο τρόπο από 1/1/2017, για το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) και των αυτοαπασχολούμενων (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ), το καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που αμείβονται με ΔΠΥ.
Η ανωτέρω διάταξη, ως νεότερη ειδική που ρυθμίζει το θέμα των αμειβόμενων με ΔΠΥ κατισχύει κάθε άλλης προγενέστερης ρύθμισης που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα, συνεπώς και των καταστατικών διατάξεων του ΤΣΑΥ που αφορούν τους υγειονομικούς που αμείβονται με ΔΠΥ.
Συνεπώς, οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεσή τους από το άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές όπως και οι λοιπές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και είναι δυνατός ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου εφόσον πληρούνται και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την παράλληλη άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS