Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι

Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι
Τί αποφάσισε η ΓΣ της Ευρωσύμβουλοι
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.
Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εναρμόνισε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, ομόφωνα το καταστατικό της εταιρίας, τροποποιώντας σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν.4548/2018, τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 και 36 του Καταστατικού.    
2. Ενημερώθηκε σχετικά με την παραίτηση τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και την από 22.7.2019 απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση τους με προσωρινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ομόφωνα ενέκρινε τις σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. ενώ στην συνέχεια επανεξέλεξε ομόφωνα  τους κ.κ. Αβραάμ Γούναρη, Σπυρίδωνα Παπασπύρου και Ευάγγελο Πούλιο, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.   
3. Επανεξέλεξε ομόφωνα τα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ., οι οποίες στελεχώνονται ως ακολούθως: Επιτροπή Ελέγχου
α) Πρόεδρος, Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
β) Μέλος, Ευάγγελος Πούλιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
γ) Μέλος, Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ.
α) Πρόεδρος, Ευάγγελος Πούλιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
β) Μέλος, Αβραάμ Γούναρης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
γ) Μέλος, Ανέστης Κερεμλόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
Η θητεία των μελών των ανωτέρω επιτροπών θα διαρκέσει μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.            
Επί των ανωτέρω θεμάτων της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 4.282.187 επί συνόλου 11.125.110 ήτοι ποσοστό απαρτίας 38,48% (σύμφωνα με το άρθρο 183 ν.4548/2019).
Υπέρ, επί όλων των θεμάτων, ψήφισαν 4.282.187 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS