ΕΛΠΕ: Στα 0,2375 ευρώ το «καθαρό» ποσό του προμερίσματος για το 2019

ΕΛΠΕ: Στα 0,2375 ευρώ το «καθαρό» ποσό του προμερίσματος για το 2019
Ποιοι δικαιούνται το μέρισμα και ο τρόπος καταβολής του
Το ακριβές ποσό του προμερίσματος, μετά τους νέους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν, για το 2019 ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Σε συνέχεια της, από 5 Νοεμβρίου 2019 ανακοίνωσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», για την διανομή προμερίσματος χρήσης 2019, ύψους 76.408.796 ευρώ ή 0,25 ευρώ ανά μετοχή, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου 4646/2019 και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με την μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%, το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προμερίσματος θα ανέλθει σε 0,2375 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020.
Η καταβολή προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τους υπόλοιπους δικαιούχους μετόχους.

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει:

- Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),
- Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ)

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Η είσπραξη του προμερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8α, 151 24 Μαρούσι (τηλ 210-6302979, 210-6302980, fax 210-6302986, 210-6302987).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS