Νηρεύς: Στο 91,99% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Νηρεύς: Στο 91,99% το ποσοστό της Andromeda Seafood
Στο 91,99% διαμορφώνεται το ποσοστό της Andromeda Seafood στη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες
Στο 91,99% διαμορφώνεται το ποσοστό της Andromeda Seafood στη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" (στο εξής ο "Προτείνων") δηλώνει ότι, από τις 9 μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2020, απέκτησε συνολικά 1.875.066 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 91,99% από περίπου 91,36% που ήταν στις 08.01.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS