Δαϊος Πλαστικά: Την έκδοση ομολογιακού έως 30,9 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Δαϊος Πλαστικά: Την έκδοση ομολογιακού έως 30,9 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
Δαϊος Πλαστικά: ΚΟΔ έως 30,9 εκατ. ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση
Την έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,9 εκατ. ευρώ, συνολικής διάρκειας έως το 2028, αποφάσισαν οι μέτοχοι της Δαϊος Πλαστικά, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική τους συνέλευση.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, η έκτακτη γενική συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση έκδοσης, βάσει των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικής διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028, έως του ποσού €30.900.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της τελευταίας προς τους ομολογιούχους δανειστές του υπό έκδοση από αυτήν κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού €56.500.000,00 ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003, μετά της απόφασης για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δεν έλαβε καμία απόφαση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS