Άμεση επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ έως 30 χιλ. ανά φορολογία και ανά δικαιούχο

Άμεση επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ έως 30 χιλ. ανά φορολογία και ανά δικαιούχο
Ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που σφυροκοπούνται από τον κορωνοϊό δίνει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που σφυροκοπούνται από τον κορωνοϊό δίνει εγκύκλιο  του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή η οποία προβλέπει την άμεση επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι του ύψους των 30.000 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή, σε εκκρεμείς κατά την 20/3/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των 30.000 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20/3/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
Για τις επιστροφές αυτές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS