Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών BIS: Τα δάνεια που δεν πληρώνονται θα «κοκκινίζουν» στις 180 ημέρες αντί 90

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών BIS: Τα δάνεια που δεν πληρώνονται θα «κοκκινίζουν» στις 180 ημέρες αντί 90
Η Επιτροπή της Βασιλείας χαλαρώνει απαιτήσεις για κεφάλαια και επισφάλειες και διπλασιάζει το χρόνο υπερημερίας για να χαρακτηριστεί ένα δάνειο κόκκινο
Χαλαρώνει τις απαιτήσεις της για τις τράπεζες και η Επιτροπή Εποπτείας της Βασιλείας η οποία διαφοροποιεί τους ορισμούς των υπηρήμερων δανείων και οφειλετών εάν η υπερημέρια οφείλεται στις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία.
Αυτά αναφέρονται σε report της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών υπό τον τίτλο: «Μέτρα που απεικονίζουν την επίδραση  του Covid 19
Οι τοπικοί επόπτες μπορούν να αντικαταστήσουν με βάση και τα εγχώρια δεδομένα των κρατών μελών τις 90 ημέρες της υπερημέριας μέχρι και σε 180 ημέρες.
Οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις έχουν θεσπίσει έκτακτα μέτρα για την ανακούφιση του οικονομικού και δημοσιονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.
Η Επιτροπή της Βασιλείας χαλαρώνει τους όρους της απέναντι στις τράπεζες, χαλάρωση προσωρινού χαρακτήρα προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία.
Τα μέτρα αρωγής προς τα πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν ένα φάσμα ενισχύσεων, μορατόριουμ και κρατικών εγγυήσεων.
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία συμφώνησε ότι τα αποτελέσματα της μείωσης των κινδύνων των διαφόρων έκτακτων υποστηρικτικών μέτρων θα πρέπει να  να αναγνωρίζονται πλήρως στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών που βασίζονται στον κίνδυνο.
Η επιτροπή έχει επίσης συζητήσει το θέμα οι επιπτώσεις του  Covid-19 να απεικονίζονται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (expected credit losses ECLs)  των  τραπεζών.
Η Επιτροπή συμφώνησε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα μέτρα στήριξης από τις τράπεζες όταν αυτές υπολογίζουν αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες (ECL) ενώ ακόμη συμφώνησαν και σε ορισμένες τροποποιήσεις των μεταβατικών ρυθμίσεων ως προς την κανονιστική μεταχείριση της επίδρασης των ECLs στο κεφάλαιο των τραπεζών.
Αντιμετώπιση έκτακτων μέτρων στήριξης σχετικά με το Covid-19
Το πλαίσιο της Βασιλείας εφαρμόζει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε δάνεια που κατηγοριοποιούνται ως πιστώσεις  σε καθυστέρηση ή σε αδυναμία πληρωμής.
Ένα κριτήριο που χρησιμοποιείται σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις είναι οι πληρωμές για τα δάνεια  που έχουν καθυστερήσει περισσότερο από 90 ημέρες. 
Η Επιτροπή συμφώνησε ότι όταν εφαρμόζεται  αυτό το κριτήριο, περίοδοι αναστολής πληρωμών με απόφαση δημοσίου ή που εφαρμόζονται από τις τράπεζες εθελοντικά λόγω  Covid-19 μπορούν να εξαιρεθούν από τα κριτήρια της καθυστέρησης.
Ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι εάν μια τράπεζα θεωρεί ότι ο οφειλέτης είναι απίθανο να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Η Επιτροπή συμφώνησε  πως αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί  ως πιθανότητα για μετά τη λήψη της περιόδου αναστολής.
Σε σχέση με τον ορισμό των υπερήμερων δανείων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα κριτήρια των 90 ημερών καθυστέρησης και την πιθανότητα μη πληρωμής.
Παρόμοια με το κεφαλαιακό πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τον ορισμό των μη αποδοτικών περιουσιακών χρησιμοποιεί κριτήρια τις 90 ημέρες καθυστέρησης και τη μη πιθανότητα πληρωμής.
Αν όμως έχει  συμφωνηθεί περίοδοι αναστολής πληρωμών είτε με κρατική απόφαση  είτε με απόφαση των τραπεζών για αντιμετώπιση της πανδημίας οι περίοδοι αυτοί θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις ημέρες καθυστέρησης.
Τέλος για διαφορετικά προϊόντα χορηγήσεων αναλόγως και των τοπικών συνθηκών ο τοπικός επόπτης μπορεί να αντικαταστήσει το όριο των 90 ημερών στην υπερημέρια με ένα όριο που μπορεί να φθάσει μέχρι 180 μέρες.

Ειρήνη Σακελλάρη
Irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS