Οι τράπεζες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν αποτελούν επικερδή επένδυση - Τι δείχνει ο πίνακας κινδύνου της EBA

Οι τράπεζες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν αποτελούν επικερδή επένδυση - Τι δείχνει ο πίνακας κινδύνου της EBA
Oι τράπεζες όπως όλα δείχνουν, στην Ευρώπη τουλάχιστον θα κάνουν πάρα πολύ χρόνο να αποτελέσουν ελκυστική επένδυση.
Oι τράπεζες όπως όλα δείχνουν, στην Ευρώπη τουλάχιστον θα κάνουν πάρα πολύ χρόνο να αποτελέσουν ελκυστική επένδυση.
Αλλωστε το πρόβλημα ήταν εμφανές ακόμη και πριν την πανδημία του covid 19.
Οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών  παρέμεναν πτωτικές ακόμη και προ κρίσης κάτι το οποίο συνδεόταν σε σημαντικό βαθμό με τα λίγα δάνεια που χορηγούσαν.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε  τον τριμηνιαίο Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων που καλύπτει τα στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2019 και συνοψίζει τους κύριους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της  Ευρωπαϊκή Ενωσης.
Οπως κατέγραψαν τα εν λόγω στοιχεία,  οι δείκτες κεφαλαίου και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών της  Ευρωπαϊκής Ενωσης παρουσιάζουν βελτίωση.
Ωστόσο, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) επιδεινώθηκε περαιτέρω.
Ο λόγος CET1 έφτασε το 14,8%  από 14,4% το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Αυτή η τάση υποστηρίχθηκε από περισσότερα κεφάλαια.
Το τελευταίο έγινε παράλληλα με τη μείωση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και των συνολικών δανείων.
Οι υγιείς κεφαλαιακές θέσεις θα επιτρέψουν στις τράπεζες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες επερχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την κρίση  του κορωνοϊού ώστε να μπορέσουν με δεδομένη τη χαλάρωση να παράσχουν δανεισμό στην οικονομία τη στιγή που αυτή τον έχει ανάγκη.
Τα πρόσφατα εποπτικά μέτρα θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι τράπεζες μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά τα αποθέματα κεφαλαίων τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Επιπλέον, η αναστολή των μερισμάτων και οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στη διατήρηση της χρηστής κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.
Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μειώθηκε περαιτέρω από 2,9% σε 2,7% το 4ο τρίμηνο του 2019, συνεχίζοντας μια τάση μικρών  μειώσεων όπως αυτές των προηγούμενων τριμήνων.
Ο δείκτης NPL μειώθηκε, παρόλο που ο παρονομαστής του (σύνολο δανείων και προκαταβολών) μειώθηκε.
Ωστόσο για να μειωθεί ο παρανομαστής είναι σαφές πως τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες στην πραγματική οικονομία ήταν σχετικώς περιορισμένα. Η τάση αυτή ασφαλώς δεν αφορά την Ελλάδα. 
Παρόμοια με την αναλογία NPL, τα στοιχεία που σχετίζονται με το ΔΠΧΑ 9 παρουσίασαν βελτίωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Κοιτώντας μπροστά, αναμένεταιη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων nα επιδεινωθεί στα επόμενα τρίμηνα, παρόλο που υπάρχουν σε εξέλιξη εκτεταμένα προγράμματα νομισματικής και φορολογικής τόνωσης, αν   και η τάση αναστολής του χρέους, θα μπορούσε να προσφέρειν κάποια ανακούφιση στις τράπεζες και τους πελάτες τους.
H απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών μειώθηκε κατά 80 μονάδες βάση το 4ο τρίμηνο στο 5,8%, ποσοστό  πολύ χαμηλότερο από το μέσο κόστος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών της ΕΕ.
Ο δείκτης κόστους / εισοδήματος των τραπεζών αυξήθηκε από 63,3% το τρίτο τρίμηνο σε 64% από το τέλος του 2019.
Παρά το γεγονός ότι η διεύρυνση τους ήταν από 1,43% σε 1,45%, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο  των τραπεζών της ΕΕ παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
Αυτές οι τάσεις, εκτός από την πιθανώς έντονη αύξηση του κόστους των κινδύνων και των προσδοκιών για μειωμένο εισόδημα  θα αυξήσουν σημαντικά την πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS