Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής 800 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και εργαζομένων

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής 800 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και εργαζομένων
Το χρονοδιάγραμμα νέων πληρωμών σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις ειδικών κατηγοριών που μπορούν να λάβουν την ειδική επιδότηση των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, εντός του Μαϊου, δίνει νέα υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με αυτή επιχειρήσεις που δεν έχουν μπει γιατί δεν προβλέπονταν ή άλλαξαν ΚΑΔ και μπήκαν στους πληττόμενους μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και ορθές συμπληρωματικές δηλώσεις από 7 ως 10 Μαΐου. Για τις επιχειρήσεις αυτές αλλά και ειδικές ομάδες, εργαζομένων μπορούν από 8-12 Μαΐου οι εργαζόμενοι όλων των ΑΦΜ να ενταχθούν στην ειδική πλατφόρμα, ώστε να λάβουν τα 800 ευρώ στις 14 και15 Μαϊου.  
Μεταξύ  11-17 Μαϊου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για ειδικές κατηγορίες και περιπτώσεις που θα επιδοτηθούν από 13-14 και 18-19 Μαΐου.

Αναλυτικά:

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ και προκειμένου αυτές και οι εργαζόμενοί τους να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης για τον Απρίλιο 2020, μπορούν να προβούν  Σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εάν δεν έχουν υποβάλει ξανά. Οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ,  από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε δηλώσεις και θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020 -20/4/2020.
2.Σε ορθή επανάληψη, εάν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε ορθές επαναλήψεις εντός του χρονικού διαστήματος.


C:\Users\giorgos\Videos\A Street Cat Named Bob 2016 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΑΜΑ  Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas\Desktop\Untitled - Copy 2.jpg

3. Επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων, θα μπορούν να προβούν σε υποβολή νέων ή συμπληρωματικών υπεύθυνων δηλώσεων για τους εργαζόμενούς τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος προσδιορίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες αυτοί υπάγονται. Συγκεκριμένα, θα δοθεί η δυνατότητα να προστεθούν εργαζόμενοι σε ξεχωριστό πίνακα της δήλωσης, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση, αλλά δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης αυτής, με προϋπόθεση να έχουν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έντυπο έχει υποβάλει ο συγκεκριμένος εργοδότης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» στο παρελθόν και με υποχρέωση χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως προς την ειδική περίπτωση μεταξύ των κάτωθι:
α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002
β) Μεταφοράς προσωπικού
γ) Γνήσιου Δανεισμού
δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν
ε)Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α
στ) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α.,στο παρελθόν
ζ) Επίσχεσης εργασίας
η)Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας-Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα-Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020-20/4/2020.
4. Επιχειρήσεις-εργοδότες για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020 μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις. 
5. Πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από τις 21/3/2020 έως τις 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.
Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (νέων/συμπληρωματικών/ορθών επαναλήψεων) θα γίνονται από τις 7/5/2020 έως και τις 10/5/2020.

Εργαζόμενοι

6.  Εργαζόμενοι των ειδικών περιπτώσεων, μπορούν να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως ακολούθως:
Σε συνέχεια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση-εργοδότη, όπως αυτή περιγράφεται στις περιπτώσεις Α και Β του κεφαλαίου Ι της παρούσας απόφασης, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος.
Στη δήλωση αυτή, ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται μεταξύ των κάτωθι:
α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002
β) Μεταφοράς προσωπικού
γ) Γνήσιου Δανεισμού
δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν
ε) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α.στ) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α. στο παρελθόν
ζ) Επίσχεσης εργασίας
η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας-Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα -Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.
7. Για εργαζόμενος  που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή, αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων, όμως, οι δηλωμένες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από τις 15/3/2020 έως τις 20/4/2020. Η δήλωση υποβάλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα. Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) θα γίνουν από τις 8/5/2020 έως και τις 12/5/2020, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 14/5 έως και τις 15/5/2020.
8. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι υπάγονται σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες   υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με ειδικό έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικότερα,αφορά τις ειδικές κατηγορίες:

α) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ακολουθούν που έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Νοεμβρίου 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών ήταν στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει.

Λατόμοι, ασβεστοποιοί
Σμυριδορύκτες Νάξου
Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες
Καπνεργάτες
Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί-πλινθοποιοί
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Ηθοποιοί
Υποδηματεργάτες
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου-θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου-θεάτρου
Τεχνικοί-κινηματογράφου & τηλεόρασης
Ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων
Μισθωτοί τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου
Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
β) Οι μισθωτοί του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει.
δ) Οι φορτοεκφορτωτές,που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β ́ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α ́ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e -ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20/3/2020.
στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος, μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
ζ) Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.
η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e -ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) θα γίνουν από τις 11/5/2020 έως και τις 17/5/2020 και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) 13/5/2020 και 14/5/2020 και β) 18/5/2020 και 19/5/2020.


Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS