Fitch: Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών, αλλά εξαιρετικά ευάλωτη η κεφαλαιακή επάρκεια - Η ύφεση το 2020 στο -8,1%

Fitch: Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών, αλλά εξαιρετικά ευάλωτη η κεφαλαιακή επάρκεια - Η ύφεση το 2020 στο -8,1%
Η Fitch προβλέπει μείωση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 8,1% το 2020 και αναμένει κάποια ανάκαμψη της δραστηριότητας το δεύτερο 6μηνο του 2020 και το 2021, με αύξηση του ΑΕΠ φθάνοντας το 5,1% το 2021.
Στην επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των 4 βασικών ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch στις 15 Μαίου 2020.
Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες προεπιλεγμένες αξιολογήσεις εκδοτών (IDR) των ελληνικών τραπεζών Eurobank (CCC +), Εθνική τράπεζα (CCC +), Alpha Bank  (CCC +) και Πειραιάς (CCC).
Οι αμετάβλητες βαθμολογίες «CCC» αντικατοπτρίζουν τα ήδη αδύναμα πιστωτικά προφίλ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών και τους αρνητικούς κινδύνους που απορρέουν από τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού.
Η πιο άμεση αρνητική επίδραση για τις αξιολογήσεις σχετίζεται τώρα με τον αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς από το ξέσπασμα του κορωνοϊού στις ήδη αδύναμες θέσεις κεφαλαίου και ποιότητας του ενεργητικού του κλάδου.
Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών είναι εξαιρετικά αδύναμη.

Η Fitch προβλέπει μείωση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 8,1% το 2020, αντικατοπτρίζοντας τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας, της παγκόσμιας ύφεσης και της απότομης πτώσης του τουρισμού, και αναμένει κάποια ανάκαμψη της δραστηριότητας το δεύτερο 6μηνο του 2020 και το 2021, με αύξηση του ΑΕΠ φθάνοντας το 5,1% το 2021.
Υπάρχουν κίνδυνοι για αυτές τις προβλέψεις σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού.
Οι παρατεταμένες περίοδοι καραντίνας ή ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα συνεπάγονταν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή το 2020 και ασθενέστερη ανάκαμψη το 2021.
Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας προχωρούσε καλά με την εκκαθάριση των προβληματικών δανείων μέσω ενός συνδυασμού πωλήσεων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, διαγραφών και αναδιαρθρώσεων.
Το 2019, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στον κλάδο μειώθηκε κατά 16%, αν και ήταν ακόμη ένα πολύ υψηλό 41% των ακαθάριστων δανείων στα τέλη του 2019.
Ο τραπεζικός τομέας σχεδίαζε να μειώσει τον δείκτη NPLs σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2021, κυρίως λόγω των μεγάλων τιτλοποιήσεων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το 2020 μετά την έγκριση του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Hercules (APS).
Ωστόσο, η οικονομική επίπτωση από την πανδημία πρόκειται να καθυστερήσει τις περισσότερες από αυτές τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις, κατά την άποψή μας, και πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων NPLs.
Σε απάντηση στην κρίση, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισαγάγει μορατόριουμ σχετικά με την πληρωμή δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την μορφή των μορατόριουμ δεν θα πρέπει να είναι οριζόντια.
Η παροχή κρατικών εγγυήσεων, επιδοτήσεων δανείων επιτοκίου και στήριξης σε άτομα και επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την κρίση, από την ελληνική κυβέρνηση θα μετριάσει επίσης την βραχυπρόθεσμη επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, οι μεγάλες πιστωτικές απώλειες θα μπορούσαν τελικά να καταγραφούην εάν η οικονομική κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
Αναμένουμε ότι οι προκλήσεις στα κέρδη θα αυξηθούν λόγω του χαμηλότερου όγκου της τραπεζικής δραστηριότητας και των αυξανόμενων χρεώσεων απομείωσης δανείων (LIC).
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην προληπτική αντιμετώπιση των δανείων που υποστηρίζονται από μέτρα που σχετίζονται με τον κορωνοιό κατά την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 9.
Με την πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και τα κέρδη θα μειωθούν και παρά τα μέτρα ελαστικοποίησης στην κεφαλαιακή επάρκεια από τις ευρωπαϊκές αρχές, τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιδείνωσης.
Υπο το πρίσμα του κορωνοιού η ΕΚΤ επέτρεψε στις τράπεζες να λειτουργούν προσωρινά κάτω από το απόθεμα διατήρησης κεφαλαίου.
Ωστόσο, η κεφαλιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική επιβάρυνση στα ήδη προβληματικά δάνεια.
Η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα συνέχισε να ενισχύεται υποστηριζόμενη από εισροές καταθέσεων, οι οποίες παρέμειναν ανθεκτικές το 1ο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στο κοινό στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση  βελτιώθηκε επίσης πριν από την πανδημία και ορισμένες τράπεζες εξέδωσαν επιτυχώς χρέος μειωμένης εξασφάλισης στα μέσα του 2019 και στις αρχές του 2020. Η ρευστότητα των τραπεζών έχει επίσης βελτιωθεί, όπως αντικατοπτρίζεται από την αύξηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 130% στο τέλος του 2019 από 48% στα τέλη του 2018, αλλά παραμένει σχετικά αδύναμη συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι ευαίσθητη στην εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών.
Θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι για το χρηματοδοτικό προφίλ από την τρέχουσα κρίση είναι μακροπρόθεσμοι (π.χ. αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμου χρέους και έκδοση ομολόγωνς) αντί για βραχυπρόθεσμους κινδύνους, δεδομένης της μειωμένης χρήσης από τις ελληνικές τράπεζες βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Eurobank

Η μακροπρόθεσμη βαθμολογία IDR και βιωσιμότητας (VR) της Eurobank CCC + και CCC +, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζει την αδύναμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή επιβάρυνση στα κεφάλαια από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), αν και και τα δύο βελτιώθηκαν το 2019 και συγκρίνονται ευνοϊκά με τις άλλες ελληνικές τράπεζες.
Η Eurobank κατάφερε να μειώσει το απόθεμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων κατά περίπου 20% το 2019, οδηγώντας σε δείκτη NPE 29% στα τέλη του 2019 (από 37% ένα χρόνο νωρίτερα) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch.
Η κάλυψη των μη εξυπηρετουμένων δανείων από προβλέψεις  παρέμεινε στα μέτρια επίπεδα του 55%.
Η Eurobank σχεδιάζει να ολοκληρώσει την τιτλοποίηση 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το 2ο τρίμηνο του 2020, γεγονός που θα μειώσει τον δείκτη NPEs σε περίπου 15%.
Τον Δεκέμβριο του 2019, η Eurobank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την doValue, μια εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων στην Ιταλία, για την πώληση μεριδίου 80% της FPS της εταιρίας διαχείρισης NPEs της Eurobank.
Οι δείκτες CET1 και συνολικού κεφαλαίου της Eurobank αυξήθηκαν σε 16,7% και 19,2%, αντίστοιχα, στα τέλη του 2019, επωφελούμενοι κυρίως από τη συγχώνευση με τη Grivalia.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση από μη εξυπηρετούμενα  προβληματικά δάνεια βελτιώθηκε το 2019, αλλά παρέμεινε υψηλή (85% της CET1 στα τέλη του 2019, μειωμένη από 143% ένα χρόνο νωρίτερα).
Τα κέρδη της τράπεζας επωφελήθηκαν από τη θετική συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με άλλες ελληνικές οντότητες.
Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία της τράπεζας παραμένει αδύναμη και είναι πιθανό να πιέζεται από υψηλότερα LIC στο τρέχον περιβάλλον.
Η τράπεζα συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοδότησή της το 2019 μετά την απομόχλευση δανείων και τις εισροές καταθέσεων, αλλά παραμένει ευαίσθητη στην εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών.
Η ρευστότητα παραμένει σχετικά αδύναμη με το LCR στο 80% σε ατομική βάση στα τέλη του 2019 (97% για τον όμιλο).
Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις χρεωστικών τίτλων της Eurobank, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται στο πλαίσιο προγραμμάτων χρέους, αντικατοπτρίζουν τις αρνητικές προοπτικές ανάκαμψης σε περίπτωση αθέτησης χρεογράφων.

Εθνική Τράπεζα

Τα μακροπρόθεσμα IDR και VR της Εθνικής Τράπεζας των CCC + και CCC+ αντιστοίχως, αντικατοπτρίζουν την αδύναμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίου από τα NPEs, αν και και οι δύο βελτιώθηκαν το 2019 και συγκρίθηκαν ευνοϊκά με άλλες ελληνικές τράπεζες.
H Εθνική τράπεζα κατάφερε να μειώσει το απόθεμα των προβληματικών δανείων κατά περίπου 30% το 2019, οδηγώντας σε δείκτη NPE σε 31% στα τέλη του 2019 (από 41% ένα χρόνο νωρίτερα) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch.
Η κάλυψη των προβληματικών δανείων από προβλέψεις παρέμεινε μέτρια στο 53%.
Η τράπεζα είναι σχετικά πιο εκτεθειμένη σε χρεόγραφα από τις άλλες τράπεζες, με το ελληνικό δημόσιο χρέος να αντιστοιχεί περίπου το 100% του CET1 της Εθνικής Τράπεζας, εκ των οποίων περίπου το 15% λογίζεται στην εύλογη αξία.
Η Εθνική σχεδίαζε να ολοκληρώσει μια τιτλοποίηση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το 2020 κάνοντας χρήση της APS, παρόμοια με άλλες ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο, αναμένουμε ότι αυτή η συναλλαγή θα καθυστερήσει δεδομένης της κρίσης του κορωνοιού.
Οι δείκτες CET1 και συνολικού κεφαλαίου της Εθνικής ήταν 16% και 16,9%, αντίστοιχα, στο τέλος του 2019.
Τον Ιανουάριο του 2020, η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε σημαντικό κέρδος 515 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε από την ανταλλαγή χρεογράφων με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προσθέσει έως και 140 μονάδες βάσης στους δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά ανοίγματα και δάνεια βελτιώθηκε το 2019, αλλά παρέμεινε υψηλή (85% του CET1 στα τέλη του 2019, κάτω από 120% ένα χρόνο νωρίτερα).
Η λειτουργική κερδοφορία παραμένει αδύναμη και πιθανότατα θα πιεστεί από τις υψηλότερες προβλέψεις στο τρέχον περιβάλλον, αν και αυτό θα μετριαστεί από τα υψηλά έκτακτα κέρδη συναλλαγών ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Τα κέρδη της Εθνικής τράπεζας επωφελήθηκαν από υψηλότερα βασικά έσοδα και κέρδη από το trading το 2019, αν και η τράπεζα κατέγραψε απώλειες απομείωσης 500 εκατ ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική.
Η τράπεζα αναμενόταν να πουλήσει το 80% της Ασφαλιστικής εντός του 2020 αλλά η τρέχουσα κατάσταση ίσως μεταθέσει τα σχέδια
Το μακροπρόθεσμο  χρέος της Εθνικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται στο πλαίσιο προγραμμάτων χρέους και οι αξιολογήσεις χρέους μειωμένης εξασφάλισης μειώνονται δύο φορές από το Μακροπρόθεσμο IDR, αντικατοπτρίζοντας τις κακές προοπτικές ανάκαμψης σε περίπτωση αδυναμίας.

Alpha bank

Τα μακροπρόθεσμα IDR και VR της Alpha CCC+ και CCC+ αντίστοιχα, αντικατοπτρίζουν την αδύναμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίου από τα NPEs, τα οποία συγκρίνονται αρνητικά με ορισμένες άλλες τράπεζες.
Η Alpha κατάφερε να μειώσει το απόθεμα των προβληματικών της δανείων κατά περίπου 15% το 2019, οδηγώντας την αναλογία NPEs στο 46% στα τέλη του 2019 (κάτω από 50% ένα χρόνο νωρίτερα) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch.
Η κάλυψη των προβληματικών ανοιγμάτων με προβλέψεις ήταν χαμηλή στο 42%, δεδομένου του μεγάλου αποθέματος των NPE, και εκθέτει την Alpha σε σοκ αποτίμησης εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Η Alpha σχεδίαζε να ολοκληρώσει μια μεγάλη τιτλοποίηση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το 2020 κάνοντας χρήση του APS, παρόμοιο με άλλες ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο, αναμένουμε ότι αυτή η συναλλαγή θα καθυστερήσει δεδομένης της άποψής μας ότι η διάθεση των επενδυτών λόγω του κορωνοιού να είναι μικρότερη για τιτλοποιήσεις.
Οι βαθμολογίες αποτυπώνουν την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες, με τους δείκτες CET1 και το συνολικό κεφάλαιο να ανέρχονται στο 17,9% στα τέλη του 2019.
Τον Φεβρουάριο του 2020, η τράπεζα εξέδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ τίτλο μειωμένης εξασφάλισης, ενισχύοντας περαιτέρω τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 19%.
Ωστόσο, το κεφάλαιο της τράπεζας παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο λόγω των προβληματικών δανείων, τα οποία ήταν περίπου το 155% του κεφαλαίου CET1, από 172% ένα χρόνο νωρίτερα.
Η ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίων εσωτερικά παραμένει αδύναμη και ενδέχεται να ασκηθεί πίεση από υψηλότερες προβλέψεις στο τρέχον περιβάλλον.
Η χρηματοδότηση της τράπεζας συνέχισε να ενισχύεται το 2019 μετά την απομόχλευση δανείων και τις εισροές καταθέσεων, αλλά εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη σε σοκ εμπιστοσύνης.
Η ρευστότητα παραμένει σχετικά αδύναμη καθώς το LCR της τράπεζας ήταν ακόμα κάτω από το 100% στα τέλη του 2019.
Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις χρεωστικών τίτλων της Alpha, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρέους, είναι χαμηλότερες δύο φορές από το Μακροπρόθεσμο IDR, αντικατοπτρίζοντας τις κακές προοπτικές ανάκαμψης.
Οι υβριδικοί τίτλοι δεν διαγράφονται από το VR της τράπεζας.
Η βαθμολογία «C» / «RR6» για τους τίτλους που προτιμούνται παλαιότερα της Alpha, που εκδίδονται μέσω χρηματοδοτικού μέσου, αντικατοπτρίζουν εξαιρετικά υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και κακές προοπτικές ανάκαμψης.
Αυτό εξηγεί την τεράστια διαφορά μεταξύ του μακροπρόθεσμου IDR της τράπεζας και των προτιμώμενων αξιολογήσεων τίτλων.

Πειραιώς

Τα μακροπρόθεσμα IDR και VR του Πειραιώς CCC και CCC αντίστοιχα, αντικατοπτρίζουν την εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την πολύ υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα NPEs.
H Πειραιάς κατάφερε να μειώσει το απόθεμα των προβληματικών της ανοιγμάτων κατά περίπου 10% το 2019, οδηγώντας σε δείκτη NPEs στο 50% στα τέλη του 2019 (κάτω από 53% ένα χρόνο νωρίτερα) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch.
Η κάλυψη προβληματικών ανοιγμάτων και δανείων από προβλέψεις ήταν χαμηλή στο 44%, δεδομένου του μεγάλου αποθέματος NPEs, και εκθέτει τον Πειραιά στην αποδυνάμωση της αποτίμησης των εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Η Πειραιάς σχεδίαζε να ολοκληρώσει δύο τιτλοποιήσεις για συνολικά 7 δισεκατομμύρια ευρώ προβληματικών περιουσιακών στοιχείων το 2020 κάνοντας χρήση του APS, αντίστοιχα με άλλες ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα μειώσουν τον δείκτη NPEs σε περίπου 35%.
Ωστόσο, αναμένουμε ότι αυτές οι συναλλαγές θα καθυστερήσουν δεδομένης της άποψής μας ότι η διάθεση των επενδυτών για τιτλοποιήσεις είναι χαμηλότερη λόγω του κορωνοιού.
Οι δείκτες CET1 και συνολικών κεφαλαίων της τράπεζας Πειραιά βελτιώθηκαν σε 14,1% και 14,9%, αντίστοιχα, επωφελούμενοι από δράσεις ενίσχυσης κεφαλαίων το 2019.
Περιλάμβαναν την έκδοση 400 εκατομμυρίων ευρώ ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης τον Ιούνιο του 2019 και την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία είσπραξης χρεών Intrum για τη διαχείριση των NPEs, η οποία θα μειώσει τη βάση λειτουργικού κόστους της τράπεζας.
Η τράπεζα εξέδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης τον Φεβρουάριο του 2020, οδηγώντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16%. Ωστόσο, το κεφάλαιο της τράπεζας παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο λόγω των NPEs, τα οποία αντιπροσώπευαν το 222% του CET1 στα τέλη του 2019, σε γενικές γραμμές σταθερά σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018.
Η ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίων εσωτερικά παραμένει αδύναμη και ενδέχεται να ασκηθεί πίεση στην τρέχουσα συγκυρία.
Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα συνέχισαν να ενισχύονται το 2019 μετά την απομόχλευση των δανείων και τις εισροές καταθέσεων και συγκρίνεται ευνοϊκά με τον κλάδο, αν και παραμένει η τράπεζα ευαίσθητη σε σοκ εμπιστοσύνης.
Η Πειραιώς ήταν η δεύτερη ελληνική συστηματική τράπεζα που αποκατέστησε το LCR πάνω από το ρυθμιστικό όριο, με αναλογία 117% στα τέλη του 2019.

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών

Eurobank
Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση / αναβάθμιση:
Οι αξιολογήσεις της Eurobank θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν ο όμιλος ολοκληρώσει επιτυχώς την προγραμματισμένη τιτλοποίηση των NPEs στο 2ο τρίμηνο του 2020, χωρίς να αποδυναμώσει σημαντικά την κεφαλαιακή του θέση και οι προοπτικές για το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν εξασθενήσουν περαιτέρω ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού.
Η ανθεκτικότητα των κερδών στο τρέχον περιβάλλον και οι βελτιώσεις στη θέση ρευστότητας της τράπεζας θα ήταν επίσης θετικές στην αξιολόγηση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγηση / υποβάθμιση:

Οι αξιολογήσεις της Eurobank πιθανότατα να υποβαθμιστούν εάν η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στα κεφάλαια και στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, χωρίς σαφή πορεία για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαίου εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.
Πτωτική πίεση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε επίσης να προκύψει εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών αποδυναμωθεί, θέτοντας σε κίνδυνο το ήδη αδύναμο προφίλ ρευστότητας της τράπεζας.
Τα μέτρα στήριξης από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων του κράτους, των διευκολύνσεων ρευστότητας ή των συστημάτων παραηολούθησης των NPEs θα μπορούσαν να μετριάσουν τις αρνητικές πιέσεις αξιολόγησης για την τράπεζα.

Εθνική τράπεζα
Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση / αναβάθμιση:
Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της τράπεζας είναι απίθανο στο τρέχον περιβάλλον και θα απαιτούσε από την Εθνική Τράπεζα να δείξει ότι είναι σε θέση να αντέξει την πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και στα κέρδη κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η πιο πιθανή ώθηση για αναβάθμιση θα ήταν η μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και η ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Η βελτιωμένη ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίων εσωτερικά μέσω λειτουργικού κέρδους θα ήταν επίσης θετική στην αξιολόγηση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγηση / υποβάθμιση:

Οι αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας πιθανότατα να υποβαθμιστούν εάν η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά της ποιότητας και των κεφαλαίων της τράπεζας, Πτωτική πίεση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε επίσης να προκύψει εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών εξασθενήσει επηρεάζοντας το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας.
Τα μέτρα στήριξης από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων , των διευκολύνσεων ρευστότητας ή των συστημάτων παρακολούθησης των NPEs, θα μπορούσαν να μετριάσουν τις αρνητικές πιέσεις αξιολόγησης για την τράπεζα.

Alpha bank
Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση / αναβάθμιση:

Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της τράπεζας είναι απίθανη στο τρέχον περιβάλλον και θα απαιτούσε από την Alpha να δείξει ότι είναι σε θέση να αντέξει την πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η πιο πιθανή αιτία για αναβάθμιση σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν η μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και η ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγηση / υποβάθμιση:

Οι αξιολογήσεις της Alpha πιθανότατα να υποβαθμιστούν εάν η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά της ποιότητας και των κεφαλαίων της τράπεζας.
Πτωτική πίεση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε επίσης να προκύψει εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών εξασθενήσει επηρεάζοντας το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας.
Τα μέτρα στήριξης από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων , των διευκολύνσεων ρευστότητας ή των συστημάτων παρακολούθησης των NPEs, θα μπορούσαν να μετριάσουν τις αρνητικές πιέσεις αξιολόγησης για την τράπεζα

Πειραιώς
Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση / αναβάθμιση:
Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της τράπεζας είναι απίθανο στο τρέχον περιβάλλον και θα απαιτούσε από τον Πειραιώς να δείξει ότι είναι σε θέση να αντέξει την πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και στα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η πιο πιθανή αιτία για αναβάθμιση σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν η μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και η ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Η βελτιωμένη ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίων εσωτερικά και οι βελτιώσεις στη θέση ρευστότητας της τράπεζας θα ήταν επίσης θετικές στην αξιολόγηση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγηση / υποβάθμιση:

Οι αξιολογήσεις της Πειραιώς πιθανότατα να υποβαθμιστούν εάν η επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά της ποιότητας του ενεργητικού και του κεφαλαίου της τράπεζας.
Πτωτική πίεση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε επίσης να προκύψει εάν η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών αποδυναμωθεί, θέτοντας σε κίνδυνο το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS