Ίλυδα: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019

Ίλυδα: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019
Ίλυδα: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019
Πρόταση για μη διανομή μερίσματος υποβάλλει το Δ.Σ. της "Ίλυδα" στους μετόχους της εταιρείας, εν όψει της ετήσιας Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την σχετική εταιρική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).
Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS