Αφοί Κορδέλλου: To business plan της EY και οι επιπτώσεις του Covid 19 πρόσθετα θέματα στη ΓΣ

Αφοί Κορδέλλου: To business plan της EY και οι επιπτώσεις του Covid 19 πρόσθετα θέματα στη ΓΣ
Αφοί Κορδέλλου: To business plan της EY και οι επιπτώσεις του Covid στην ετήσια τακτική Γ.Σ.
Πρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα συνέλθει στις 6 Ιουλίου, έθεσε το Δ.Σ. της "Αφοί Κορδέλλου".

Συγκεκριμένα τα πρόσθετα θέματα είναι:

10.Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.
11.Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.
12.Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.
13. Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση. Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;
14. Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.
15. Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
16. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος .Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ."

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS