Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού - Άντλησε 250 εκατ. - Επιβεβαίωση ΒΝ

Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού - Άντλησε 250 εκατ. - Επιβεβαίωση ΒΝ
Τιτάν:: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού
Ολοκληρώθηκε σήμερα 2/7 η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC θυγατρική της Titan Cement International SA και οι οποίες θα φέρουν την εγγύηση της Εταιρίας και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών.
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι Ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους €300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha BankΑΛΦΑ +2,64% A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.
 
Τί έγραφε το bankingnews.gr την Τετάρτη 01/07/2020 - 20:49
 
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του Τιτάνα
 
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ που είχε προαναγγείλει ότι θα εξέδιδε ο όμιλος Titan με το εύρος επιτοκίου να καθορίζεται μεταξύ 2,875% έως 3,125%.
Οι Νέες Ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A.
Στόχος της εταιρία με τη νέα ομολογιακή έκδοση 250 εκατ. ευρώ είναι η πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης (287,8 εκατ. ευρώ ) και η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, μεταθέτοντας ημερομηνίες λήξης-αποπληρωμής.
Μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance ο όμιλος πρότεινε στους κατόχους εγγυημένων ομολογιών του λήξης Ιουνίου 2021 να εξαγοράσει πρόωρα, προσφέροντας ως τίμημα την ονομαστική τους αξία συν premium 1,5% και τους δεδουλευμένους τόκους.
Οι ομολογίες αυτές έχουν εκδοθεί με επιτόκιο 3,5% και λήγουν τον Ιούνιο 2021. το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους είναι 287,8 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με έκδοση νέου ομολόγου 7ετούς διάρκειας, το οποίο αναμένεται ότι θα έχει χαμηλότερο επιτόκιο, καθώς οι συνθήκες αγοράς για τα  ελληνικά εταιρικά χρεόγραφα  έχουν βελτιωθεί, ενώ  η αξιοπιστία του ομίλου Τιτάν έχει ενισχυθεί μετά τη μεταφορά της έδρας του  και την εισαγωγή των μετοχών του στο Euronext.

Η ανακοίνωση της εταιρίας στις 29/6

Η Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης» και ο «Προσφέρων»), θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»).
Η πρόταση προς τους κατόχους αφορά στην εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Υφιστάμενων Ομολογιών τους έναντι μετρητών (η «Πρότασης Εξαγοράς»). Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα).
Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς (το «Πληροφοριακό Δελτίο Πρότασης Εξαγοράς») των Υφιστάμενων Ομολογιών, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την Πρόταση Εξαγοράς.
Η εξαγορά τυχόν Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον Προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς (η «Νέα Προσφορά Ομολογιών») νέων ομολογιών σε ευρώ (οι «Νέες Ομολογίες»), με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των €250.000.000 και με λήξη σε επτά έτη.
Οι Νέες Ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A.
Η προσφορά των Νέων Ομολογιών θα διέπεται από τους όρους που διατυπώνονται εκτενέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς»), το οποίο σε προκαταρκτική μορφή θα τεθεί στη διάθεση, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την προσφορά και διανομή, των υποψήφιων επενδυτών στις Νέες Ομολογίες και το οποία θα δημοσιευθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, The Irish Stock Exchange plc, που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.
Η Eurobank S.A., η HSBC Bank plc και η Société Générale έχουν ορισθεί από τον Προσφέροντα προκειμένου να ασκήσουν χρέη Διαχειριστή της Προσφοράς (Deal Managers) και η Lucid Issuer Services Limited έχει ορισθεί προκειμένου να ασκήσει χρέη Εκπροσώπου της Διάθεσης στο πλαίσιο της Προσφοράς.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale (ως Από Κοινού Διεθνείς Συντονιστές και ως Από Κοινού Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών), η Citigroup Global Markets Limited (ως Από Κοινού Διεθνής Συντονιστής και ως Από Κοινού Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών), η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG (ως Από Κοινού Δελτίο τύπου Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών) και η Αlpha Βank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως Συν-Διαχειριστές) έχουν ορισθεί από τον Εκδότη προκειμένου να ενεργήσουν ως διαχειριστές (από κοινού, οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της έκδοσης και της προσφοράς των Νέων Ομολογιών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS