Που θα διαθέσει η Lamda τα 320 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό – Στις 22/7 η έναρξη διαπραγμάτευσης

Που θα διαθέσει η Lamda τα 320 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό – Στις 22/7 η έναρξη διαπραγμάτευσης
Από 15 έως 17 Ιουλίου θα διαρκέσει η δημόσια εγγραφή για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ από τη Lamda
Στις 22/7 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοση του ομολογιακού της Lamda και να εισαχθούν οι ομολογίες προς διαπραγμάτευση.
Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 320 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Lamda, ήτοι καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων 312,8 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν από την Εκδότρια ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:
i) ποσό 81 εκατ. ευρώ θα διατεθεί αμέσως μετά την Ημερομηνία Εκδόσεως για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019.
ii) ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, σε θυγατρικές της Εκδότριας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του Έργου.
Ειδικότερα: α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του Έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του Έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ‘Έργου.
Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του Τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του Έργου ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εν λόγω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, το ποσό ύψους 100 εκατ. θα αχθεί προς αποπληρωμή ισόποσης απαίτησης της εκδότριας τράπεζας της εγγυητικής επιστολής.
β) ποσό ύψους 63 εκατ. θα διατεθεί σε Εταιρίες Υλοποίησης του Έργου μετά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. iii) ποσό 43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας.
iv) ποσό 25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS