Τέλος στην εργασία με Τηλε-εργασία - To νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας στη Βουλή

Τέλος στην εργασία με Τηλε-εργασία - To νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας στη Βουλή
Οι 12 ρυθμίσεις που ανατρέπουν το εργασιακό καθεστώς
Σε επικίνδυνους ατραπούς σε ό,τι αφορά το μέλλον της μισθωτής εργασίας προχωρά η κυβέρνηση με τη νομιμοποίηση και την ενίσχυση της τηλεεργασίας, χωρίς διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και χωρίς καν την ανάρτηση των επίμαχων ρυθμίσεων στον Opengov προκειμένου εργαζόμενοι, φορείς και συνδικάτα να εκφράσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους.
Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου, όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ενδεικτικά αποτελούν:
Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων
Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη
Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου
Κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη
Απαγόρευση της χρήσης κάμερας
Σύστημα ελέγχου τηλεργασίας σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων
Δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη
Άλλοθι για τα παραπάνω αναμένεται να αποτελέσει η ίδρυση αυτοτελούς Τμήµατος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου.
Στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση, είναι και ότι δεν διαβουλεύτηκε καν με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου στις περιπτώσεις των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας καταγράφονται-καθ όλη την διάρκεια του κορονοοϊού- οι περισσότερες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τις ρυθμήσεις που θα κατατεθούν στην Βουλή:
Η τηλεργασία συμφωνείται µμεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή µε µεταγενέστερη συµφωνία. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δηµόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζόμενου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζόμενου για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειµενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόµενο. Σε περίπτωση κινδύνου δηµόσιας υγείας, ο εργαζόµενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειµενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
Εντός 8 ηµερών από την έναρξη της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και τουλάχιστον: α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζοµένου. β) Το ωράριο εργασίας. γ) Τον τρόπο υπολογισµού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόµενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισµό και τη συντήρησή του.
ο πρόσθετο αυτό κόστος, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγματικό, καλύπτει ο εργοδότης σε µμηνιαία βάση. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί αποδοχές, αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δεν υπόκειται σε φόρο ή εισφορές και σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του ισχύουν οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κυρώσεις. 
Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόµενος ή του παρέχει ο εργοδότης και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού αυτού, το κόστος των οποίων καλύπτει ο εργοδότης. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.
Αν ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον εξοπλισμό αυτό στον τηλεργαζόµενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού και σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συμφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. 
Οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. 
Τυχόν συµφωνία περί τηλε-ετοιµότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προθεσμίες ανταπόκρισης του τηλεργαζοµένου.
Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήματος, που ο τηλεργαζόµενος οφείλει να τηρεί. 
Η συµφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύµβαση εργασίας του τηλεργαζοµένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά µμεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζοµένου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάµερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζοµένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.
Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζοµένου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόµενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία περιλαµβάνει ιδίως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, διαλείμματα και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πληροφορούνται και γνωμοδοτούν για την εισαγωγή της τηλεργασίας (µετατροπή εργασίας σε τηλεργασία, δικαίωμα στην αποσύνδεση κ.ά.), όπως προβλέπουν οι διατάξεις περί σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS