ΕΥΑΘ: Μειώνει κατά 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες

ΕΥΑΘ: Μειώνει κατά 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, κατά το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η γενική συνέλευση
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, κατά το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η γενική συνέλευση.
Ειδικότερα, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 4.920.000 μετοχών της, ποσού 2.460.000 €, αποφάσισε στις 26/06/2020 τα εξής :
Α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, κατά το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με την ακύρωση 4.000.000 μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, ως ακολούθως :
«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 460.000,00 € διαιρείται δε, σε 920.000 μετοχές, αξίας πενήντα λεπτά (0,50 €) η κάθε μία».
Β) την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, με την προσθήκη του στοιχείου {στ}, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ των σκοπών της εταιρείας και η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κ.λ.π), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, ως ακολούθως: « στ) Η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κλπ.), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων».
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS