ΟΠΑΠ: Στα 102,427 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών

ΟΠΑΠ: Στα 102,427 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών
Στα 102,427 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών
Στα 102.427.916,10 ευρώ, διαιρεμένο σε 341.426.387 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019, και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 102.427.916,10 ευρώ, διαιρεμένο σε 341.426.387 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS