Η ΑΒ Βασιλόπουλος και «του πουλιού το γάλα» υπέρ των συνδεδεμένων εταιριών

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και «του πουλιού το γάλα» υπέρ των συνδεδεμένων εταιριών
Η κατακρήμνιση κερδών το 2019 και η μισή δικαιολογία της εταιρίας που «ξέχασε» τις αμοιβές συγγενών εταιριών
Μπορεί η Βασιλόπουλος να διατήρησε σταθερό το τζίρο της το 2019 ωστόσο τα κέρδη της εταιρίας super market υποχώρησαν γεγονός που οφείλεται σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό στις αμοιβές προς συγγενείς εταιρίες και έχει ως συνέπεια η εταιρία να καταβάλλει σημαντικά χαμηλότερους φόρους στο ελληνικό δημόσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .
Φυσικά μειωτικά στην κερδοφορία συνέχισε για μια ακόμα φορά να επιδρά το γεγονός ότι η εταιρία καταβάλει τόκους στους προνομιούχους μετόχους.
Έτσι του «πουλιού το γάλα» φαίνεται να το καρπώνονται τα συνδεδεμένα και συγγενή μέρη του ομίλου που ανήκει η εταιρία και συγκεκριμένα του ομίλου AHOLD DELHAIZE N.V.
Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.947,9 εκατ. το 2019 από Ευρώ 1.986,3 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,93% γεγονός που η εταιρία αποδίδει  κυρίως στην όξυνση του ανταγωνισμού και τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 170,4 εκατ. το 2019 έναντι Ευρώ 130,2 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,88% σε σχέση με το προηγούμενο έτος η οποία οφείλεται στην αλλαγή του λογιστικού χειρισμού
Την ίδια στιγμή όμως τα Κέρδη προ Φόρων βούτηξαν σε Ευρώ 28,5 εκατ. το 2019 έναντι Ευρώ 54,0 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρία ισχυρίζεται ότι η πτώση καθαρών κερδών οφείλεται και πάλι στο ΔΠΧΑ 16 και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι ενώ από την εφαρμογή του Προτύπου υπήρχε ελάφρυνση των λειτουργικών δαπανών κατά Ευρώ 8,8 εκατ., αυξήθηκε το χρηματοοικονομικό κόστος  Ευρώ 23,7 εκατ.. «Κατά συνέπεια» σύμφωνα με την ΑΒ Βασιλόπουλος, «μέρος της μείωσης των Κερδών προ Φόρων οφείλεται κατά Ευρώ 14,9 εκατ. στην αλλαγή του λογιστικού χειρισμού ΔΠΧΑ 16» (Μισθώσεις).
Τα Κέρδη Χρήσεως  μετά από φόρους την ίδια ανήλθαν σε Ευρώ 20 εκατ. το 2019 έναντι Ευρώ 34,6 εκατ. σε επίπεδο Εταιρίας το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,20% για την Εταιρία.
Πέρα όμως της βασικής αιτίας η οποία ορθώς η εταιρία ισχυρίζεται ότι επηρέασε την καθαρή προ και μετά φόρων κερδοφορία φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντας οι οποίοι επιμελώς δεν αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα η εταιρία αναφέρει τους λόγους μόνο για τα 14,9 εκ ευρώ που ήταν η υποχώρηση της κερδοφορίας της.
Και χρειάζεται μια ιδιαίτερα προσεκτική ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων να διαπιστωθεί ότι τα κέρδη σε σημαντικό βαθμό έφυγαν από την ελληνική ΑΒ κυρίως προς τα συνδεδεμένα μέρη.
Ειδικότερα το2019 καταβλήθηκαν σε αμοιβές συγγενών εταιριών ποσά ύψους 16,8 εκ ευρώ περίπου από μόλις περίπου 5 εκ ευρώ το 2018.
Ουσιαστικά δηλαδή αυξήθηκαν οι αμοιβές συγγενών εταιριών ( οι οποίες δεν αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις) κατά το ποσό των 11,8 εκ ευρώ.
Παράλληλα η εταιρία συνέχισε να καταβάλει τόκους προνομιούχων μετοχών για μια ακόμα χρονιά. Βεβαίως από 5,5 εκ ευρώ περίπου το 2018 το 2019 καταβλήθηκαν 4,7 εκ ευρώ δηλαδή περί τις 800 χιλιάδες ευρώ λιγότερα.
Αν αθροιστούν τα δύο ποσά προκύπτει το 2018 δαπανήθηκαν για τόκους προνομίων και αμοιβές συγγενών εταιριών 10,5 εκ ευρώ και το 2019 το ποσό εκτινάχθηκε στα 21,5 εκ ευρώ.
Δηλαδή τα συγκεκριμένα ποσά επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία και συγκριτικά από την μια χρήση στην άλλη κατά το ποσό των 11 εκ ευρώ περίπου.
Έτσι το άθροισμα της επίπτωσης από την αλλαγή του λογιστικού χειρισμού ΔΠΧΑ 16 και των δαπανών για τόκους και συγγενείς εταιρίες έφτασε στο ποσό των 25,9 εκ ευρώ ενώ η πτώση της καθαρής προ φόρων κερδοφορίας ήταν 25,5 εκ ευρώ.
Η μικρή διαφορά που προκύπτει είναι εύλογη λόγω αλλαγών που προέκυψαν κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η AB Βασιλόπουλος το 2019 κατέβαλε για φόρους 8,5 εκ ευρώ με πραγματικό φορολογικό συντελεστή 29,9% ενώ την προηγούμενη χρήση είχε καταβάλει 19,4 εκ ευρώ με πραγματικό φορολογικό συντελεστή 35,9%.
Επισημαίνεται ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις ΑΕ το 2019 μειώθηκε στο 24% από 29%.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS