Μειωμένα τα μεγέθη της ΓΕΒΚΑ στο Ά εξάμηνο 2020 – Τι περιμένει η διοίκηση για το σύνολο του 2020

Μειωμένα τα μεγέθη της ΓΕΒΚΑ στο Ά εξάμηνο 2020 – Τι περιμένει η διοίκηση για το σύνολο του 2020
Στο σενάριο δεύτερου κύματος πανδημίας, τα αποτελέσματα της χρήσης στη χειρότερη των περιπτώσεων θα διαμορφωθούν στο διπλάσιο των επιτευχθέντων στο πρώτο εξάμηνο
Μείωση 11% παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της ΓΕΒΚΑ και υποχώρησε στα 13,9 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ωστόσο, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 9% και ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ
Τα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στη φετινή περίοδο σε 464,76 χιλ. ευρώ και 334,67 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, υστερώντας κατά 38,03% και 35,20% από τα αντίστοιχα περσινά.
Περαιτέρω και σύμφωνα με τη διοίκηση, αρνητική κρίνεται και η αύξηση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας που διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 115 ημερών έναντι 91 ημερών στη χρήση 2019, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών στη
περίοδο της τρέχουσας χρήσης.
Επίσης, το επιδεινούμενο από τις συνέπειες της πανδημίας ρευστό και επικίνδυνο κλίμα της αγοράς, παρά τις συνεχόμενες και επίμονες προσπάθειες θωράκισης της εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, προσέθεσε επιπλέον νέες «εκτιμήσεις» για πιθανές επισφάλειες, στα υπόλοιπα των πελατών της εταιρίας με ημερομηνία 30.06.2020, συνολικού ύψους 52,09 χιλ. ευρώ.
Ομοίως αρνητική κρίνεται και η διαμόρφωση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων στο πρώτο μισό της φετινής χρήσης, που ανήλθε σε 177 ημέρες έναντι 168 στην χρήση 2019, γεγονός που οφείλεται καθαρά στη μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας και παρά την σημαντική μείωση του ύψους των αποθεμάτων στη διάρκεια του φετινού εξαμήνου.
Περαιτέρω και παρότι υπό «κανονικές συνθήκες» η εταιρία είχε προγραμματίσει την μείωση των δανειακών της κεφαλαίων, οι δανειακές της υποχρεώσεις στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αυξήθηκαν κατά 450 χιλ. ευρώ, σε σχέση με εκείνες στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ρευστότητα της εταιρίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και την τυχόν επέλαση της και στο δεύτερο μισό της χρήσης.
Εξαιτίας όμως των κρατικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του ιού COVID 19, που αφορούσαν την επιδότηση των τόκων των υφιστάμενων δανείων (για την περίοδο 01.04-30.06.2020), το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 31,27 χιλ ευρώ, έναντι 81,25 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο της χρήσης 2019.
Το συνολικό επιδοτούμενο ποσό των τόκων των υφισταμένων δανείων στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2020 ανήλθε σε 27,40 χιλ.ευρώ.
Το επιπλέον ποσό της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων στη τρέχουσα περίοδο, προέκυψε από την πτώση του μέσου επιτοκίου δανεισμού της εταιρίας, που ανήλθε φέτος σε 2,75% (υπολογιζόμενο χωρίς τα ποσά των επιδοτήσεων των τόκων) έναντι 3,77% στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο της χρήσης 2019.
Σε σχέση με την απόδοση των λειτουργικών τομέων δραστηριοποίησης της εταιρίας, σημειώνεται ότι όλες οι αρνητικές αποκλίσεις προέρχονται εξ΄ ολοκλήρου από τον τομέα του υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Όσον αφορά την πορεία των εργασιών της εταιρίας και την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση στέκεται στα ενθαρρυντικά μηνύματα των πρώτων μηνών του δευτέρου εξαμήνου όπου ο τζίρος της εταιρίας δείχνει στοιχεία ανάκαμψης και το μικτό περιθώριο διατηρείται σε σταθερά επίπεδα.
Ευελπιστεί στη συνέχεια των μέχρι τώρα θετικών εξελίξεων στο επιχειρηματικό τομέα και συνάμα στον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, ώστε αυτή η «ιδιαίτερη χρονιά» να κλείσει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε σχέση με τις επιτεύξεις της προηγούμενης χρήσης και τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρίας.
Επιπροσθέτως, στο δεύτερο μισό του πρώτου εξαμήνου παρατηρήθηκε άνοδος των τιμών του χάλυβα διεθνώς.
Πιθανή συνέχιση της πορείας ανόδου των τιμών θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της εταιρίας στη τρέχουσα χρήση.
Στο απευκταίο σενάριο της επιδείνωσης της δημόσιας υγείας, με την επέλευση δεύτερου κύματος της πανδημίας του Covid-19 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, τα αποτελέσματα της χρήσης εκτιμά η διοίκηση ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων θα διαμορφωθούν στο διπλάσιο των επιτευχθέντων στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης.
Βασικό μέλημα της διοίκησης αποτελεί η συνεχής αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων της εταιρίας, προτάσσοντας το μακροπρόθεσμο στοιχείο έναντι του βραχυπροθέσμου και φυσικά το κατά το δυνατό καλύτερο τελικό επιτόκιο δανεισμού.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS