ΕΚΤ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, με βάση το ΑΕΠ - Μεγάλα ποσά και σε Ιταλία και Ισπανία

ΕΚΤ: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, με βάση το ΑΕΠ - Μεγάλα ποσά και σε Ιταλία και Ισπανία
Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του NGEU προορίζεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο σε μακροοικονομικούς όρους, συνολικού ύψους σχεδόν 5% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ
Η Ελλάδα θα είναι ο μεγαλύτερος καθαρός αποδέκτης στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το ΑΕΠ, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες αναμένεται να είναι μεταξύ των περισσότερο επηρεασμένων κρατών όσον αφορά τόσο τους θανάτους όσο και την οικονομική πτώση, θα λάβουν επίσης σημαντική δημοσιονομική στήριξη.
Αυτό είναι το συμπέρασμα της νέα ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για το δημοσιονομικό όφελος που θα έχουν οι χώρες της Ευρωζώνης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΚΤ, το πακέτο ανάκαμψης της ΕΕ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.
Στις 21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για ένα εξαιρετικό μέσο προσωρινής ανάκαμψης, γνωστό ως NGEU.
Μαζί με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το NGEU θα εξασφαλίσει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ανταπόκριση στην οικονομική επίπτωση από την πανδημία του COVID-19.
Ενώ το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας του 2008 προοριζόταν μόνο για τον συντονισμό των εθνικών πακέτων δημοσιονομικών κινήτρων που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε κράτος μέλος, το NGEU θεσπίζει ένα κοινό μοντέλο χρηματοδότησης για τη στήριξη των κυβερνητικών δαπανών και μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ.
Για το NGEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώσει έως 750 δισ. ευρώ στις κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή δανείων έως 360 δισ. ευρώ και επιχορηγήσεων έως 390 δισ. ευρώ.
Αυτά θα εκταμιευθούν μέχρι το τέλος του 2026 και θα εξοφληθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058.
Η έκδοση μέσω του NGEU θα αυξήσει πολλαπλάσια το ανεξόφλητο χρέος της Ένωσης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη έκδοση σε ευρώ σε υπερεθνικό επίπεδο.
Ενώ τα δάνεια θα εξοφληθούν από τα δικαιούχα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να μεταρρυθμίσει το σύστημα ιδίων πόρων και να διασφαλίσει ότι οι επιστροφές επιχορηγήσεων θα καλύπτονται από ακαθάριστες εθνικές εισφορές βάσει εισοδήματος και νέους ίδιους πόρους της ΕΕ.
Η δυνατότητα αποκατάστασης και ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί τον πυρήνα του NGEU.
Όλο το χαρτοφυλάκιο δανείων και το 80% των επιχορηγήσεων θα διατεθούν στο RRF, σκοπός του οποίου είναι να στηρίξει τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη για να ανοίξει το δρόμο για μια βιώσιμη, ανθεκτική ανάκαμψη, προωθώντας παράλληλα τις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες της Ένωσης.
Το υπόλοιπο τμήμα του NGEU θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την ενίσχυση προγραμμάτων δαπανών σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ.
Για να λάβουν οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του RRF, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προετοιμάσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα καθορίζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική τους ατζέντα για τα έτη 2021-23.
Τα σχέδια αυτά αναμένεται να περιλαμβάνουν συνεκτικά πακέτα μεταρρυθμίσεων και δημόσια έργα επενδύσεων και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Πρέπει επίσης να ενισχύσουν το δυναμικό ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Η οικονομική υποστήριξη θα εκταμιευθεί σε δόσεις όταν επιτευχθούν ορόσημα και στόχοι που προσδιορίζονται σε αυτά τα σχέδια.

Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του NGEU προορίζεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο σε μακροοικονομικούς όρους, συνολικού ύψους σχεδόν 5% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ.
Η ιδέα είναι να δεσμευτεί πλήρως η οικονομική στήριξη του NGEU έως το τέλος του 2023 και να εκταμιευθεί σε μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2024.
Με βάση τις τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιχορηγήσεις θα έχουν περισσότερο χρονοβόρο προφίλ από τα δάνεια.
Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, το NGEU θα συνεπάγεται δημοσιονομική επέκταση βάσει του χρέους περίπου 1% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2024, υποθέτοντας ότι η στήριξη χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δαπανών.
Με την προϋπόθεση ότι προορίζεται για παραγωγικές δαπάνες και συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, το NGEU όχι μόνο θα συμβάλει στη στήριξη της ανάκαμψης, αλλά θα αυξήσει επίσης την ανθεκτικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών των κρατών μελών, αναφέρει η ΕΚΤ.

Το κλειδί κατανομής του RRF εξασφαλίζει ισχυρότερη μακροοικονομική υποστήριξη για πιο ευάλωτες χώρες.
Το 2021-22 τα κεφάλαια θα διανεμηθούν με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και τις εξελίξεις στην ανεργία.
Το 2023 οι εξελίξεις της ανεργίας θα αντικατασταθούν από τις παρατηρούμενες μειώσεις του πραγματικού ΑΕΠ το 2020-21.
Η συμφωνημένη κατανομή κεφαλαίων συνεπάγεται σημαντική καθαρή χρηματοδοτική στήριξη για τις χώρες της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις μετά την πανδημία.
Η Ελλάδα θα είναι ο μεγαλύτερος καθαρός αποδέκτης στήριξης από το RRF σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες αναμένεται να είναι μεταξύ των περισσότερο επηρεασμένων κρατών όσον αφορά τόσο τους θανάτους όσο και την οικονομική πτώση, θα λάβουν επίσης σημαντική δημοσιονομική στήριξη.

Η συντονισμένη ανταπόκριση της ευρωπαϊκής πολιτικής στο COVID-19 είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η άνιση ανάκαμψη και ο οικονομικός κατακερματισμός, ενώ παράλληλα προάγεται η οικονομική ανθεκτικότητα στα κράτη μέλη.
Το NGEU έρχεται επιπλέον του κανονικού ΠΔΠ αξίας περίπου 1 τρισ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια και τα τρία ευρωπαϊκά «δίχτυα ασφαλείας» αξίας 540 δισ. ευρώ συμφωνήθηκαν τον Απρίλιο του 2020.
Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση είναι φιλόδοξη και ανάλογη με την πρόκληση που αντιμετωπίζει η ήπειρος.
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, αν και εφαρμόζονται ανεξάρτητα στη ζώνη του ευρώ, να ενεργούν επί του παρόντος αμοιβαία.

Θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται μέσω του NGEU δεν αντισταθμίζεται από την πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης που χρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο.
Λόγω του βάθους του πανδημικού σοκ και της σχετικής αβεβαιότητας, η γενική ρήτρα διαφυγής που ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020 με παράταση έως το 2021 να θεωρείται πιθανή.
Αυτό επιτρέπει στις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις προσαρμογής που κανονικά θα ισχύουν βάσει του συμφώνου, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Ενώ η μακροοικονομική σταθεροποίηση παραμένει προτεραιότητα, θα είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα καθ 'όλη τη διάρκεια της ανάκαμψης.
Η συνεχιζόμενη κρίση κατέδειξε πόσο πολύ υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους μπορεί να συνεπάγονται ευπάθειες και δημοσιονομικούς περιορισμούς όταν μια χώρα πλήττεται από μεγάλο οικονομικό σοκ.
Είναι επομένως απαραίτητο να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά η δημοσιονομική στήριξη για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και της ανθεκτικότητας, γεγονός που με τη σειρά του βελτιώνει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.
Η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να δαπανάται σύμφωνα με τις ειδικές ανά χώρα ανάγκες και τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ ανταποκρίθηκε στην κρίση έχει επίσης επιπτώσεις στον μελλοντικό σχεδιασμό και εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου διακυβέρνησης.
Πρώτον, ενώ η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανάκαμψης, στο μέλλον, θα είναι σημαντικό για τους δημοσιονομικούς κανόνες να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους σε καλές οικονομικές περιόδους.
Δεύτερον, το NGEU αποτελεί ένα νέο και καινοτόμο στοιχείο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.
Θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μεγάλου υπερεθνικού χρέους κατά τα επόμενα χρόνια, και η ίδρυσή του σηματοδότησε την πολιτική ετοιμότητα να σχεδιαστεί ένα κοινό φορολογικό εργαλείο όταν προκύψει ανάγκη.
Αυτή η καινοτομία, αν και εφάπαξ, θα μπορούσε επίσης να συνεπάγεται μαθήματα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία εξακολουθεί να στερείται μόνιμης δημοσιονομικής ικανότητας σε υπερεθνικό επίπεδο για μακροοικονομική σταθεροποίηση σε βαθιές κρίσεις.
Η αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, παρέχει μια καλή ευκαιρία να ενσωματωθούν αυτά τα σημαντικά ζητήματα, καταλήγει η ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS