Η πανδημία έπληξε την κατασκευαστική AVAX - Οι προοπτικές για το β΄ εξάμηνο 2020

Η πανδημία έπληξε την κατασκευαστική AVAX - Οι προοπτικές για το β΄ εξάμηνο 2020
Η πανδημία αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή του κατασκευαστικού τομέα του Ομίλου της AVAX
Η πανδημία αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή του κατασκευαστικού τομέα του Ομίλου της AVAX, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μικρή σχετικά υποχώρηση στα συνολικά έσοδα του κατασκευαστικού κλάδου στο πρώτο εξάμηνο  του  2020.
Σύμφωνα με την διοίκηση του κατασκευαστικού Ομίλου, η συμμετοχή του διεθνούς σκέλους των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων  του Ομίλου παρέμεινε υψηλή, γύρω στο 57% στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αμετάβλητη έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019.
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών  του Ομίλου μειώθηκε κατά 17,5% και ανήλθε σε 260 εκ στο πρώτο εξάμηνο  του 2020 έναντι 315,1 εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω υποχώρησης των εσόδων τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά ως αποτέλεσμα του lockdown.
Το μεικτό κέρδος του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε ελαφρά σε 22,8 εκ έναντι 25,4 εκ στο προηγούμενο  έτος, όμως  το περιθώριο μεικτού  κέρδους  διευρύνθηκε σε  8,8% το  2020  έναντι  8,1% το  2019  διότι  η  μείωση  του  μεικτού  κέρδους ήταν αναλογικά μικρότερη από την πτώση στον κύκλο εργασιών.
Τα  έξοδα διοικητικής λειτουργίας του  Ομίλου αυξήθηκαν  σε 15,3  εκ  στο α’  εξάμηνο του  2020 έναντι 13,5  εκ στην  προηγούμενη  περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τη  συγκυριακή  διόγκωση των  δαπανών για την προσαρμογή  ολόκληρου του Ομίλου, από τα κτίρια διοίκησης έως τα εργοτάξια, στις νέες συνθήκες που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας αλλά και την προωθούμενη αποχώρηση των μεγαλύτερων ηλικιακά στελεχών προκειμένου να αναλάβουν διευθυντικά καθήκοντα νεώτερα  στελέχη.
Τα  έξοδα  διάθεσης αυξήθηκαν επίσης  σε  5,7 εκ  από 4,2  εκ καθώς  συνεχίζει αμείωτη  η συμμετοχή  της  Εταιρείας  σε  διαγωνισμούς προς διεκδίκηση νέων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Τα έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση στο α’ εξάμηνο του 2020, ανερχόμενα σε 10,9 εκ  έναντι 16,0 εκ το 2019, αντικατοπτρίζοντας την απότομη μείωση της κίνησης στους αυτοκινητόδρομους με παραχώρηση, λόγω  του lockdown επί αρκετό διάστημα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.
Κατόπιν των παραπάνω, σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2020 περιορίστηκε σε 18,8 εκ έναντι 28,1 εκ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.
Σε ενοποιημένη πρό φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος 6,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 έναντι κέρδους 15,2 εκ το  2019, ενώ το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανήλθε σε 10,5 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 έναντι κέρδους 8,9 εκ το 2019, πιστοποιώντας την αντιστροφή της πορείας των αποτελεσμάτων εντός του 2020 σε σχέση με το ζημιογόνο 2019.
Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν πτώση στο α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση  με το  αντίστοιχο εξάμηνο του  2019, ανερχόμενα σε 26,7  εκ έναντι 36,4  εκ, ως  αποτέλεσμα  των  αυξημένων  δαπανών οι οποίες συμπίεσαν την κερδοφορία.
Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου υποχώρησε ελαφρά στα 12,6 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 12,9  εκ  στο  α’  εξάμηνο  του  προηγούμενου  έτους, καθώς  συνεχίζεται η προσπάθεια  περιορισμού  του κόστους  δανεισμού στο σύνολο του Ομίλου.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά  37,4  εκ  στη  διάρκεια  του α’ εξαμήνου του 2020, ανερχόμενος σε  488,4 εκ την 30.06.2020 έναντι 451,0 εκ στο τέλος του 2019, κυρίως λόγω της αρνητικής λειτουργικής ταμειακής ροής που  παρήγαγε ο Όμιλος. 
Αναλυτικά, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 20,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020, φτάνοντας  τα 95,9 εκ, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από ομολογιακά δάνεια και leasing αυξήθηκαν ελαφρά κατά  5,3 εκ στους πρώτους έξι μήνες του 2020, ανερχόμενες σε 520,7 εκ την 30.06.2020.
Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα και  οι δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε 128,3 εκ την 30.06.2020 έναντι 140,1 εκ στο τέλος του 2019.
Σε επίπεδο ισολογισμού Εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε 507,7 εκ την 30.06.2020, αυξημένος έναντι 495,7 εκ στο τέλος του 2019. 
Ανάλογη πορεία  είχε και ο  καθαρός  δανεισμός της μητρικής  εταιρείας, παρουσιάζοντας άνοδο σε  394,3 εκ στα μέσα του 2020 από 380,4 εκ στο τέλος του 2019.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2020 διαμορφώθηκαν σε 108,8 εκ έναντι 78,3 εκ στο τέλος του  2019, λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκ που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020.
Η λειτουργική ταμειακή ροή του Ομίλου ήταν αρνητική κατά 35,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 λόγω δυσμενούς μεταβολής των  κονδυλίων του  κεφαλαίου  κίνησης, αντιστρέφοντας την  εικόνα  της αντίστοιχης περιόδου του 2019  όπου  ο  Όμιλος παρήγαγε θετική λειτουργική ταμειακή εισροή ύψους 32,5 εκ.  
Η ελεύθερη ταμειακή ροή επίσης ήταν αρνητική στο α’ εξάμηνο του 2020, με την εκροή να φτάνει τα 15,4 εκ έναντι εισροής  59,8 εκ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.
 
Σημαντική παρουσία στα ενεργειακά – Στην τελική αδειοδότηση 2 νέα Αιολικά
 
Τα κυριότερα ενεργειακά έργα του Ομίλου σε εξέλιξη είναι η μελέτη & κατασκευή σταθμού ενέργειας ισχύος 1.500MW στο  Ιράκ, και η μελέτη & κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού  παραγωγής  ενέργειας του  Αγίου Δημητρίου στην  Κοζάνη. 
Το  έργο της  αναβάθμισης των  λιμενικών  εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στο Umm Qasr  του Ιράκ  διεκόπη  τον Μάρτιο  με πρωτοβουλία  του  πελάτη,  και  το  ζήτημα  ακολουθεί  τη  δικαστική οδό.
Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η 100% θυγατρική Volterra διαθέτει ένα  χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περίπου 280MW (10 έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε λειτουργία, έτοιμα προς  κατασκευή ή  υπό κατασκευή, έτοιμα για συμμετοχή στις  ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη). 
Όλα  τα  έργα  αναπτύσσονται από την ομάδα των  μηχανικών της  Volterra από  μηδενική  βάση (green‐field) και  σε  συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ είναι στην πλειοψηφία τους Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα.  
Εντός του A’ εξαμήνου 2020, η εταιρεία συνέχισε την κατασκευή Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 54MW στη Βοιωτία το οποίο έχει εκτιμώμενο χρόνο  ολοκλήρωσης και  ηλέκτρισης  τον  Οκτώβριο  του  2020  ενώ  ξεκίνησε και  την  κατασκευή  Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 2,65MW στη Βοιωτία το οποίο επίσης θα ολοκληρωθεί και θα ηλεκτριστεί στα τέλη του 2020.
Το έργο της θυγατρικής Volterra K‐R, Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι‐Ριγανόλακκα ισχύος 16MW, συνεχίζει την λειτουργία του παράγωντας περίπου 20.000 MWh πράσινης ενέργεια  κατά το Α’  εξάμηνο του  2020 ενώ παράλληλα εξέδωσε  πράσινα  πιστοποιητικά  (Εγγυήσεις  Προέλευσης) αντίστοιχης ποσότητας ενέργειας τα οποία διατέθηκαν σε  οικιακούς πελάτες ή  επιχειρήσεις της Volterra AE..
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, η  εταιρεία προετοιμάζει την  τελική  αδειοδότηση και  την  χρηματοδότηση 2 νέων  έργων Αιολικών Πάρκων στην  Δυτική Μακεδονία με στόχο να ξεκινήσει η  κατασκευή τους το  Α’ εξάμηνο του 2021.
Τέλος, όσον αφορά στην οργάνωση της Διεύθυνσης Έργων, αναδιοργανώθηκε το Τμήμα Παραγωγής με στόχο την πληρέστερη  παρακολούθηση των έργων σε λειτουργία και αυτών που πρόκειται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2020 αλλά και για την  ακριβέστερη πληροφόρηση της Διοίκησης ως προς την Παραγωγή Ενέργειας μέσω μηνιαίων αναφορών.
 
Οι προοπτικές για το β΄εξάμηνο
 
Όσον αφορά τις προοπτικές για το β΄εξάμηνο της χρήσης αναμένεται να καταγραφεί μείωση της δραστηριότητας σε ετήσια  βάση,  κυρίως  προερχόμενη  από  την  εγχώρια  αγορά  δεδομένης της  δυσχέρειας στην  εκτέλεση  των  έργων  και  την  πτώση  των  εσόδων των παραχωρήσεων του εθνικού οδικού δικτύου στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος.
Υπό αυτό το πρίσμα, και παρά την  ύπαρξη σημαντικού υπολοίπου έργων, το επίπεδο δραστηριότητας το 2020 εκτιμάται από τη διοίκηση του Ομίλου ότι τελικά θα  διαμορφωθεί σε χαμηλότερα από τα αρχικώς αναμενόμενα επίπεδα, αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε απώλεια του κύκλου  εργασιών στο 2020 θα αναπληρωθεί κατά το 2021.
Ουσιαστικά δεν θα υπάρξει οριστική απώλεια δραστηριότητας, αλλά χρονική  μεταφορά στην επόμενη χρήση.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2020, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου έφτανε τα 1,2 δις περίπου.
Στο  παραπάνω  ποσό  δεν  περιλαμβάνονται  συμβάσεις  εκτός  του  κατασκευαστικού  τομέα,  όπως  πχ  το  real estate  και  άλλες  υπηρεσίες. Από τα τέλη του τρέχοντος έτους και ιδίως από το 2021 και έπειτα, αναμένεται σημαντική αναθέρμανση της κατασκευαστικής  δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά τη βούλησή της για άμεση και κατά προτεραιότητα υλοποίηση μεγάλου πακέτου  κατασκευαστικών  έργων, υπολογιζόμενης  αξίας 13  δις  ευρώ, προκειμένου  να  ενισχυθεί η δυναμική επανεκκίνησης  της  οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή και δημοπράτηση δημοσίων  έργων, αλλά  και  η προώθηση όλων των δημόσιων  έργων,  συμπληρωματικών  έργων παραχώρησης και έργων  ΣΔΙΤ  που  βρίσκονται σε ώριμη φάση και είναι έτοιμα προς δημοπράτηση.
Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπεται από τις  συμβάσεις  παραχώρησης για  αποζημίωση από  το  Δημόσιο λόγω απώλειας εσόδων από τη λήψη των διοικητικών μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών.  

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS